Lees jou gunsteling-tydskrifte en -koerante nou alles op een plek teen slegs R99 p.m. Word 'n intekenaar
Netwerk24 se kommentaarbeleid

Netwerk24 ondersteun ‘n intelligente, oop gesprek tussen ons skrywers, bydraers en lesers. Bydraes deur lesers lei tot verdere debatte of ondersoekende joernalistiek en word daarom verwelkom. By Netwerk24 stel ons die gehalte van joernalistiek en menings voorop en verwag daarom kommentaar en terugvoer van ‘n hoë gehalte.

Verskyn kommentare onmiddellik? Waar is my kommentaar?

Nee - dit neem 'n rukkie, veral as jou kommentaar oornag of oor ’n naweek ingekom het of as daar baie kommentare is waardeur ons modereerders moet werk.  Gee dit 'n uur kans tydens kantoorure.  Saans na 20h00 tot soggens 06h00 val alle kommentaar eers in die "pending" mandjie. Die vroegoggend moderator begin 06h00 deur honderde kommentare wat oornag ingekom het werk.  Oor naweke kan kommentare moontlik langer in die mandjie bly omdat daar nie deurgaans 'n moderator aan diens is nie.

Waarna soek ons?

Ingeligte, weldeurdagte, bondige (kort) menings of bydraes wat relevant is tot die onderwerp van die artikel. Dit beteken nie jy mag nie kritiek lewer nie – beskaafde meningsverskille wat fokus op die argument, nie die skrywer nie, is aanvaarbaar en kan lei tot ‘n verryking van die debat. 

Wat verwyder ons?

• Enige vorm van haatspraak, insluitend seksisme, rassisme, homofobie en diskriminasie op grond van godsdiens;
• Persoonlike of lasterlike aanvalle;
• Kru of swetsende bydraes;
• Bemarking van kommersiële produkte, eksterne skakels (links);
• Beledigende, kwetsende en irrelevante kommentare.

NB: Voorkeur word gegee aan kort, bondige, oorspronklike nie-herhalende kommentaar van onder 5 paragrawe.

Wie mag kommentaar lewer?

Alle geregistreerde lesers van Netwerk24. Jou kommentaar verskyn onder jou eie naam. LET WEL

Netwerk24 is onder geen verpligting om te verduidelik of in debat of korrespondensie betrokke te raak oor die meriete van kommentaar of die nie-plasing van kommentaar nie.
Geen debat sal gevoer word oor die verwydering van kommentaar nie - maar uitsonderings word soms gemaak.

 

Hallo, jy moet ingeteken wees of registreer om artikels te lees.