Lees jou gunsteling-tydskrifte en -koerante nou alles op een plek teen slegs R99 p.m. Word 'n intekenaar
Netwerk24 se kommentaarbeleid

Netwerk24 ondersteun ‘n intelligente, oop gesprek tussen ons skrywers, bydraers en lesers. Bydraes deur lesers lei tot verdere debatte of ondersoekende joernalistiek en word daarom verwelkom. By Netwerk24 stel ons die gehalte van joernalistiek en menings voorop en verwag daarom kommentaar en terugvoer van ‘n hoë gehalte.

Waarna soek ons?
Ingeligte, weldeurdagte, bondige (kort) menings of bydraes wat relevant is tot die onderwerp van die artikel. Dit beteken nie jy mag nie kritiek lewer nie – beskaafde meningsverskille wat fokus op die argument, nie die skrywer nie, is aanvaarbaar en kan lei tot ‘n verryking van die debat. 

Wat verwyder ons?
• Enige vorm van haatspraak, insluitend seksisme, rassisme en homofobie;
• Persoonlike of lasterlike aanvalle;
• Kru of swetsende bydraes;
• Bemarking van kommersiële produkte;
• Beledigende, kwetsende en irrelevante kommentare.

NB: Voorkeur word gegee aan kort, bondige, oorspronklike nie-herhalende kommentaar van onder 5 paragrawe.

Wie mag kommentaar lewer?

Alle geregistreerde lesers van Netwerk24. Jou kommentaar verskyn onder jou eie naam.

Verskyn kommentare onmiddellik?

Nee - dit neem 'n rukkie en dis onnodig om te vra Waar is my kommentaar of om dit weer te plaas.  Gee dit so 30 minute kans tydens kantoorure.  Bydraes wat aan die vereistes hierbo voldoen, verskyn gou onderaan die artikel.  Netwerk24 modereer deurgaans kommentaar en daarom word dit soms eers later geplaas.  Saans na 20h tot soggens om 6h val alle kommentaar eers in die "pending" mandjie. Die vroegoggend moderator begin dan om 6h deur die honderde kommentare wat oornag ingekom het werk.

LET WEL
Netwerk24 is onder geen verpligting om te verduidelik of in debat of korrespondensie betrokke te raak oor die meriete van kommentaar of die nie-plasing van kommentaar nie.
Geen debat sal gevoer word oor die verwydering van kommentaar nie - maar uitsonderings word soms gemaak.

Hallo, jy moet ingeteken wees of registreer om artikels te lees.