DEUR DIE HUISGENOOT-WEBTUISTE TE GEBRUIK BEVESTIG JY DAT JY GEBONDE IS AAN DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES VAN HIERDIE DOKUMENT EN DIT ’N BINDENDE OOREENKOMS TUSSEN JOU EN HUISGENOOT TOT STAND BRING. INDIEN JY JOUSELF NIE GEBONDE AG AAN HIERDIE OOREENKOMS NIE, MOET JY DIE HUISGENOOT-WEBTUISTE VERLAAT.


1. DEFINISIES

1.1 Verwysings na “die Huisgenoot-webtuiste”, “webblad” of “inhoud” sluit ’n verwysing in na enige gedeelte van die webtuiste waartoe toegang verkry word by wyse van die skakel http://www.huisgenoot.com.

1.2 Verwysings na “die gebruiker(s)” verwys na enige mens wat die Huisgenoot-webtuiste besoek, nieteenstaande die feit dat so ’n mens slegs die tuisblad besoek het.

1.3 “Wet” of “die Wet” beteken die WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIES EN TRANSAKSIES 25 VAN 2002.

1.4 Verwysings na “Huisgenoot” sluit ’n verwysing na Media24 Eiendoms Beperk (“Media24”) in. 

2. ALGEMEEN

2.1 Huisgenoot bied op sy webtuiste ’n kombinasie van nuus oor aktuele gebeure en die sake van die dag, en oor bekendes en glanspersoonlikhede. Dit bied ook wenke en adviesstories oor ’n wye verskeidenheid onderwerpe, resepte, die stervoorspelling vir elke dag en interaktiewe vasvra en speletjies. Dit bied ook ’n platform vir geselekteerde bydraes deur gebruikers en ander bloggers. 

2.2 Huisgenoot het inhoudvennootskappe met publikasies van Media24. Nuusagentskappe wat nie geaffilieer is aan Media24 nie, het hul eie bepalings en voorwaardes, en gebruikers is verbind tot sodanige bepalings en voorwaardes indien inhoud op die Huisgenoot-webtuiste oorspronklik van sodanige agentskappe afkomstig is.

3. GOEDGEKEURDE GEBRUIK

3.1 Huisgenoot magtig gebruikers om die inhoud van die Huisgenoot-webtuiste te besigtig en te druk, onderhewig aan die volgende voorwaardes:

3.1.1 Inhoud mag slegs gebruik word vir persoonlike, opvoedkundige en/of nie-kommersiële doeleindes; en

3.1.2 Enige reproduksie van inhoud of ’n gedeelte daarvan moet die volgende kennisgewing insluit: © Media24 2009. ALLE REGTE VOORBEHOU.

3.2 Gebruikers wat die inhoud vir kommersiële doeleindes wil gebruik mag dit slegs doen indien skriftelike toestemming vooraf verkry word van die redakteur van Huisgenoot.

3.3 Enige ander gebruik van inhoud word slegs toegelaat indien sodanige gebruik:

3.3.1 voldoen aan die bepalings van die Wet op Outeursreg 98 van 1978;

3.3.2 Huisgenoot erken word as die bron van die inhoud;

3.3.3 dit ’n korrekte en werkende skakel bied na die bron van die inhoud op die Huisgenoot-webtuiste;

3.3.4 skrywers, joernaliste, fotograwe en derde party-agentskappe erken word soos hulle op die Huisgenoot-webtuiste erken word – kopiereg moet in die verband ook erken word en toestemming moet eers bekom word om die materiaal te gebruik waarop kopiereg is;

3.3.5 die datum waarop die inhoud gebruik is in die opsomming ingesluit word.

3.4 Enige mens, onderneming, entiteit of webtuiste word uitdruklik verbied om sonder die verkryging van skriftelike toestemming van die redakteur van Huisgenoot:

3.4.1 te skakel met enige bladsy van die Huisgenoot-webtuiste, behalwe die tuisblad of ’n blad soos in paragraaf 3.3.3 na verwys;

3.4.2 enige bladsy op die Huisgenoot-webtuiste, die tuisblad ingesluit, op hoegenaamd enige manier te raam.

3.5 Indien enige mens of derde party inhoud gebruik op ’n wyse teenstrydig met die voorwaardes hierin uiteengesit behou Huisgenoot dit die reg voor om skadevergoeding te eis van so ’n gebruiker en is Huisgenoot nie aanspreeklik vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid as gevolg van so ’n gebruiker se gebruik van sodanige inhoud nie.


3.6 Buiten die gebruik van die soekgeriewe wat op die Huisgenoot-webtuiste vir gebruikers aangebied word, mag geen tegnologie of aanwendings gebruik word om inhoud van die Huisgenoot-webtuiste vir enige doeleindes te deursoek of te kopieer, sonder die verkryging van skriftelike toestemming van die redakteur van Huisgenoot nie.

4. KOMPETISIES

4.1 Deur aan enige kompetisie of promosie deel te neem, aanvaar deelnemers die reëls hieronder uiteengesit asook die spesifiek uiteengesit op die inskryfblad van die relevante kompetisie.

4.2 Indien ’n deelnemer afwyk van die reëls of poog om die uitslag van ’n kompetisie te manipuleer, sal sodanige deelnemer onmiddellik gediskwalifiseer word. 

4.3 Pryse is nie oordraagbaar nie en kan ook nie vir kontant geruil word nie.

4.4 Slegs Suid-Afrikaanse burgers mag aan kompetisies deelneem.

4.5 Werknemers van Media24 en hul gesinne, asook werknemers van deelnemende borge, filiaalmaatskappye, advertensie-agentskappe en enigiemand wat by die promosies en kompetisies betrokke is, mag nie aan die kompetisies deelneem nie.

4.6 Indien jy verskeie kere vir ’n kompetisie inskryf, moet jy vir identifikasiedoeleindes dieselfde selfoonnommer en e-posadres gebruik.

4.7 Die verskaffing van pryse is die borge se verantwoordelikheid. Huisgenoot  sal nie aanspreeklik wees vir enige vertragings met die verskaffing van pryse nie.

4.8 Huisgenoot, die beoordelaars en die borge aanvaar geen verantwoordelikheid vir:

4.8.1 laat inskrywings nie, ongeag die rede vir die laat inskrywing;

4.8.2 enige tegniese fout wat daartoe kan lei dat ’n inskrywing nie suksesvol voorgelê word nie; 

4.8.3 inskrywings wat onafgelewer is, verlore raak of vertraag word nie.

4.9 Die uitslag van ’n kompetisie is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

4.10 Pryswenners verleen aan Huisgenoot en die borge toestemming om hul naam, besonderhede en foto’s na goeddunke en sonder enige verdere vergoeding vir publisiteitsdoeleindes te gebruik.

4.11 Huisgenoot behou die reg voor om die pryse vir enige kompetisie te wysig en met pryse van dieselfde waarde te vervang.

4.12 Enige prys word op die wenner se eie risiko aanvaar. Huisgenoot is nie aanspreeklik vir enige gebrek of fout in die pryse van welke aard ook al nie.

4.13 Wanneer iemand ’n prys wen en die besit en/of gebruik daarvan onderhewig is aan regulering of goedkeuring, moet die wenner in besit wees van die relevante en vereiste dokumente en toestemmings/goedkeurings om die prys te aanvaar en te gebruik. Dit is die wenner se verantwoordelikheid om dié dokumente, toestemmings en goedkeurings op hul eie koste te bekom.

4.14 Media24 sal pryswenners tot twee weke lank probeer kontak nadat hulle as wenners aangewys is. Indien die wenner nie in dié tyd opgespoor kan word nie – of hulle is nie in staat om die prys binne die bepaalde tyd op te eis nie – verbeur hulle die prys, en is Huisgenoot geregtig om ’n nuwe wenner aan te wys onderhewig aan dieselfde terme. 

4.15 Deelnemers neem op eie risiko aan kompetisies deel. Huisgenoot aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verlies of skade wat regstreeks of onregstreeks uit die deelname aan ’n kompetisie kan spruit nie.

4.16 Huisgenoot behou die reg voor om ’n kompetisie onmiddellik en sonder kennisgewing te beëindig, te verander of op te skort. In so ’n geval stem alle deelnemers in om afstand te doen van enige regte wat hulle ingevolge ’n kompetisie kon verkry het en erken hulle dat hulle geen verhaalsreg teen Huisgenoot, sy agente en borge het nie.

4.17 Deur aan ’n kompetisie deel te neem, verleen jy toestemming aan Huisgenoot om van tyd tot tyd met jou te kommunikeer. Indien jy nie in sodanige kommunikasie belangstel nie, het jy die reg om dit te weier.

5. INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE 

5.1 Alle intellektuele eiendom op die Huisgenoot-webtuiste, insluitend maar nie beperk nie tot die ontwerpe, sagteware, databasisse, teks, grafika, foto’s, ikone en hiperskakels is die eiendom van of gelisensieer aan Huisgenoot, en geniet as sodanig beskerming teen skending deur plaaslike en internasionale wetgewing en ooreenkomste. Onderworpe aan die regte hierin aan die gebruiker verleen, word alle ander regte op alle intellektuele eiendom op die Huisgenoot-webtuiste uitdruklik voorbehou.

5.2 Deur ’n bydrae en foto’s aan Huisgenoot te versend vir publikasie doen die versenders daarvan afstand van hul outeursreg en kopiereg daarin en word dit uitdruklik aan Huisgenoot oorgedra om na goeddunke aangewend en gepubliseer te word op welke wyse en vir welke doel ook al. 

6. RELEVANTE BEPALINGS VAN DIE WET

6.1 Toegang tot die dienste en inhoud beskikbaar op die Huisgenoot-webtuiste word geklassifiseer as “elektroniese transaksies” in terme van die Wet. Gebruikers het derhalwe die regte uiteengesit in Hoofstuk 7 van die Wet, en is Huisgenoot verplig om sekere inligting aan die gebruikers beskikbaar te stel. Die relevante inligting welke nie reeds op die Huisgenoot-webtuiste verskyn nie, is die volgende:

6.1.1 Die volle naam en wetlike status van die webtuiste-eienaar: Huisgenoot, ’n afdeling van Media24.

6.1.2 Straatadres: Nasperssentrum, Heerengracht 40, Kaapstad.

6.1.3 Posadres: Posbus 2271, Kaapstad, 8000.

6.1.4 Kernbesigheid: Huisgenoot en Media24 se kernbesigheid is die voorsiening van inligting (onder meer nuusinhoud, opvoedkundige inhoud en vermaakinhoud) en inligtingsdienste.

6.1.5 Die adres van die Huisgenoot-webtuiste is www.huisgenoot.com.

6.1.6 Lidmaatskap van selfregulerende of akkreditasie-entiteite: Huisgenoot is ’n lid van die Online Publishers Association (OPA) en Persraad.

6.1.7 Huisgenoot se gedragskodes: Huisgenoot se redaksionele beleid stem ooreen met die praktyke soos uiteengesit in die Grondwet.

6.1.8 Die handleiding van die eienaar van die Huisgenoot-webtuiste wat volgens afdeling 51 van die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000 voorberei is, kan afgelaai word by: www.media24.com.

6.1.9 Bestuur: Die identiteite en kontakbesonderhede van die Huisgenoot-bestuurspan is beskikbaar op die skakel “Kontak”.

6.1.10 Koste: Toegang tot die Huisgenoot-webtuiste se inhoud is, tensy anders vermeld, gratis vir enige mens wat hou by hierdie bepalings en voorwaardes. Nieteenstaande die voorafgaande mag Huisgenoot in die toekoms fooie hef vir toegang tot die Huisgenoot-webtuiste. 

6.1.11 Alternatiewe geskil-resolusie: Onderhewig aan dringende en/of tussentydse verligting, sal alle geskille rakende toegang tot die Huisgenoot-webtuiste, probleme om toegang tot die Huisgenoot-webtuiste te verkry, die dienste en inhoud beskikbaar op die Huisgenoot-webtuiste en hierdie bepalings en voorwaardes, verwys word na arbitrasie in terme van die versnelde prosesse van die Arbitrasie Stigting van Suid-Afrika, en sodanige arbitrasie-verrigtinge sal in Kaapstad geskied. Die arbitrasie-uitspraak sal finaal wees en die onsuksesvolle party sal die koste van die suksesvolle party betaal op ’n skaal soos die tussen prokureur en eie kliënt. Die reëls van die Arbitrasie Stigting van Suid-Afrika kan hier afgelaai word.

6.1.12 Afkoeltydperk: So ver as prakties moontlik het gebruikers die reg om dienste wat deur die Huisgenoot-webtuiste aangebied word, binne 7 (sewe) dae terug te gee indien sulke goedere of dienste nie gelys word in afdeling 42 van die Wet nie.

6.1.13 Gebruikers mag klagtes rakende die Huisgenoot-webtuiste indien by Huisgenoot, Media24 of die Persraad.

6.2 Ingevolge artikel 21 van die Wet kom die gebruiker en Huisgenoot ooreen dat:

6.2.1 Die gebruiker gebonde sal wees aan hierdie bepalings en voorwaardes, en ’n ooreenkoms dienooreenkomstig geag gesluit te word in Kaapstad op die tydstip wat die gebruiker vir die eerste keer die Huisgenoot-webtuiste oopmaak.

6.2.2 Databoodskappe (soos gedefinieer in die Wet) vanaf die gebruiker geadresseer aan Huisgenoot slegs as ontvang deur Huisgenoot geag word indien Huisgenoot daarop reageer.

6.2.3 Databoodskappe (soos gedefinieer in die Wet) vanaf Huisgenoot aan die gebruiker slegs as ontvang deur die gebruiker beskou word, soos uiteengesit in artikel 23(b) van die Wet.

6.2.4 Databoodskappe (soos gedefinieer in die Wet) vanaf die gebruiker aan Huisgenoot sal geag word as geskep en gestuur deur die gebruiker van binne die geografiese grense van Suid-Afrika.

6.2.5 Elektroniese handtekeninge word nie vereis vir geldige elektroniese kommunikasie tussen die gebruiker en Huisgenoot nie, maar gebruikers moet hulself behoorlik en verifieerbaar identifiseer.

6.2.6 Die gebruiker stem in en waarborg dat die databoodskappe wat na Huisgenoot gestuur word vanaf ’n rekenaar, IP-adres of mobiele toestel, wat deur die gebruiker gebruik of besit word, persoonlik gestuur en/of goedgekeur is deur die gebruiker en dat dit feitelik korrek en akkuraat is.

7. PRIVAATHEID

Huisgenoot se privaatheidsbeleid is verkrygbaar onder die skakel “Privaatheidbeleid”.

8. WYSIGINGS EN VERANDERINGS

8.1 Huisgenoot behou die reg voor om te enige tyd en na sy goeddunke sonder voorafgaande kennisgewing:

8.1.2 Hierdie Gebruiksvoorwaardes en Bepalings te wysig;

8.1.3 Die inhoud en/of dienste beskikbaar op die Huisgenoot-webtuiste te wysig;

8.1.4 Enige diens(te) beskikbaar op die Huisgenoot-webtuiste te kanselleer; 

8.1.5 Die tegnologie waarvolgens toegang verkry word tot die Huisgenoot-webtuiste te verander; en/of


8.1.6 Pryse en tariewe op die Huisgenoot-webtuiste te wysig.

8.2 Gebruikers onderneem om hulself gereeld te vergewis van wysigings van die hierdie Gebruiksvoorwaardes en Bepalings asook inligting wat op die Huisgenoot-webtuiste verskaf word.

9. SKAKELS NA ANDER WEBTUISTES

9.1 Huisgenoot mag gerieflikheidshalwe skakels na webtuistes bied wat nie deur Huisgenoot beheer word nie. Die insluiting van sodanige skakels impliseer nie dat Huisgenoot dit goedkeur nie. 

9.2 Webtuistes of webbladsye waarmee geskakel word, is nie onderworpe aan die beheer van Huisgenoot nie. Huisgenoot sal nie direk of indirek op enige wyse verantwoordelik of aanspreeklik gehou kan word vir die gebruik of inhoud van sodanige webtuiste nie, of die onvermoë om toegang daartoe te verkry nie.

10. SEKURITEIT

10.1 Huisgenoot sal alle redelike stappe doen om die inhoud van die Huisgenoot-webtuiste asook die inligting wat oor gebruikers versamel is en deur hulle aangebied word, teen ongemagtigde toegang en/of blootlegging te beveilig. Huisgenoot verskaf egter geen waarborg in die verband nie.

10.2 Huisgenoot is regtens onder geen verpligting om inhoud of kommunikasies vanaf en na die Huisgenoot-webtuiste te beveilig by wyse van enkriptering of om digitale verifikasie van enige blad op die Huisgenoot-webtuiste te bied nie.

10.3 Gebruikers mag nie, hetsy doelbewus of uit nalatigheid, enige skadelike kode op die Huisgenoot-webtuiste of die bediener en rekenaarnetwerk wat die Huisgenoot-webtuiste ondersteun, plaas nie. 

10.4 Enige gebruiker wat in stryd met die bepaling van paragraaf 10.3 optree of enige van die misdrywe pleeg soos uiteengesit in artikels 85 tot 88 van die Wet sal, ondanks kriminele vervolging, aanspreeklik gehou word vir enige gevolgskade of verliese gely en/of opgedoen deur Huisgenoot en sy geaffilieerdes.

11. BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

11.1 Onderhewig aan die bepalings van artikels 43(5) en 43(6) van die Wet en tot die mate regtens toelaatbaar, sal Huisgenoot en sy werknemers, verskaffers, netwerk tegnici, agente en geaffilieerdes nie aanspreeklik wees vir enige skade of verlies gely deur enigeen as gevolg van:

11.1.1 Die verkryging van toegang tot, en gebruik van, die Huisgenoot-webtuiste of webtuistes wat daarmee geskakel is nie.

11.1.2 Inhoud en dienste beskikbaar op die Huisgenoot-webtuiste nie.

11.1.3 Enige ander rede wat nie direk voortspruit uit die growwe nalatigheid van Huisgenoot nie.

11.2 Die Huisgenoot-webtuiste is nie saamgestel om aan die gebruiker se individuele vereistes en behoeftes te voldoen nie. Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om alvorens hierdie ooreenkoms met Huisgenoot aangegaan word, hom- of haarself te vergewis dat die inhoud en dienste beskikbaar op en deur die Huisgenoot-webtuiste aan die gebruiker se individuele behoeftes en vereistes voldoen en dat dit versoenbaar is met die hardeware en/of sagteware van die gebruiker se rekenaar.

11.3 Inligting en menings wat op die Huisgenoot-webtuiste geplaas word, kan nie as professionele raad of die amptelike mening van Huisgenoot beskou word nie en gebruikers word aangeraai om professionele raad te verkry alvorens enige stappe gedoen word wat verband hou met die inligting en menings wat op die Huisgenoot-webtuiste weergegee word.

11.4 Die Huisgenoot-webtuiste is primêr gemik op gebruikers in die Republiek van Suid-Afrika en Huisgenoot is derhalwe nie aanspreeklik vir enige naamskending, laster, inbreukmaking op privaatheid of kopieregskending, in welke formaat ook al, buite die grense van die Republiek van Suid-Afrika nie.

11.5 Huisgenoot verleen geen waarborg dat die Huisgenoot-webtuiste te alle tye beskikbaar sal wees nie. 

12. VERWYDERING EN REGSTELLING VAN INHOUD


12.1 Gebruikers word aangemoedig om vals, onakkurate, lasterlike, onwettige en/of enige ander skadelike inhoud wat op die Huisgenoot-webtuiste verskyn aan Huisgenoot te rapporteer.

12.2 Huisgenoot onderneem om sodanige inhoud, of enige gedeelte daarvan reg te stel en/of te verwyder indien die klagte regtens en feitelik gefundeerd is. 


13. BYDRAES

13.1 Indien gebruikers gebruik maak van die gerief om ’n storie en foto’s aan Huisgenoot te versend op die blad getiteld “Deel jou storie” stem hulle in en onderneem hulle dat:


13.1.1    Huisgenoot die inhoud daarvan mag redigeer tot hul uitsluitlike diskresie;

13.1.2    Hulle afstand doen van hul outeursreg en kopiereg daarin en word dit uitdruklik aan Huisgenoot oorgedra om na goeddunke aangewend en gepubliseer te word op welke wyse en vir welke doel ook al;

13.1.3    Huisgenoot daarna die kopiereg van die foto’s besit;

13.1.4    Dit nie inhoud sal bevat wat lasterlik, vals, onakkuraat, obseen of op enige wyse skadelik sal wees nie.

13.1.5    Huisgenoot nie verplig is om dit te publiseer of met hulle in die verband te kommunikeer nie, anders as om onduidelikhede uit te klaar nie;

13.1.6    Hulle nie geregtig is tot enige vergoeding ten opsigte daarvan nie;

13.1.7    Dit hul eie oorspronklike werk is in alle opsigte en nooit voorheen gepubliseer is nie, anders as op hul persoonlike blog, hul persoonlike sosialemedia-platform of persoonlike webtuiste nie;

13.1.8 Hulle Huisgenoot skadeloos stel en vrywaar ten opsigte van enige aanspreeklikheid of eis van welke aard ook al wat kan voortspruit uit die publikasie daarvan. 

14. ONDERSKEPPING VAN KOMMUNIKASIE

14.1 Ooreenkomstig die bepalings van die WET OP DIE REËLING VAN ONDERSKEPPING VAN KOMMUNIKASIES EN VERSTREKKING VAN KOMMUNIKASIE-VERWANTE INLIGTING 70 VAN 2002 stem die gebruiker daartoe in dat Huisgenoot geregtig is om alle kommunikasies wat deur die gebruiker na die Huisgenoot-webtuiste, sy personeel of sy werknemers gestuur of bygedra is, te onderskep, te vernietig, te lees, bloot te lê en te gebruik. 

14.2 Ooreenkomstig die bepalings van die Wet, erken die gebruiker dat die toestemming wat verleen is ingevolge klousule 14.1 voldoen aan die vereiste van ’n skriftelike toestemming.

15. OOREENKOMS EN SKEIBAARHEID


15.1 Hierdie Gebruiksvoorwaardes en Bepalings konstateer die geheel van die ooreenkoms tussen Huisgenoot en die gebruiker en geniet voorkeur bo enige afstanddoening en/of kennisgewings wat aan enige kommunikasie van die gebruiker geheg is welke aan Huisgenoot versend word.

15.2 Enige versuim deur Huisgenoot om enige reg of voorwaarde hierin uiteengesit uit te oefen, of af te dwing, sal onder geen omstandighede geag kan word as ’n kwytskelding van, of afstanddoening van, sodanige reg of voorwaarde nie. 

15.3 Indien enige bepaling of voorwaarde van die Gebruiksvoorwaardes en Bepalings nie volledig afdwingbaar of geldig is nie, is dit skeibaar van die res daarvan en is die oorblywende bepalings en voorwaardes steeds afdwingbaar en geldig. 

16. TOEPASLIKE WETGEWING

Die Gebruiksvoorwaardes en Bepalings is onderhewig aan Suid Afrikaanse wetgewing en word uitsluitlik daardeur beheer.