BO: Dewald en Neydine Struwig, Gauteng

Jaco en Nanette Bruwer

Jaco en Nanette Bruwer, Noord-Kaap

Kris en Magdaleen Muller

Kris en Magdaleen Muller, Wes-Kaap

Matt en Kerryn Adendorff

Matt en Kerryn Adendorff, Wes-Kaap

Pierre-Andre en Marilize le Roux

Pierre-André en Marilize le Roux, Wes-Kaap