Benodig jy enige hulp op Netwerk24? Kontak ons Dienslyn:

diens@netwerk24.com

087 740 1073 (Plaaslik)

27 21 285 0988 (Buitelands)


E-pos: sarie@sarie.com

Digitale redakteur: Annemie Lombard (annemie.lombard@sarie.com)

Inhoudsbestuurder: Liani Jansen van Rensburg (Liani.jvRensburg@sarie.com)

Kaapstad

SARIE, 19de Vloer, ABSA-sentrum, Adderleystraat 4, Kaapstad 8001

Posbus 1802, Kaapstad 8000

Tel. 021 408 1278

Johannesburg

Media Park, 69 Kingsway, Auckland Park

Tel. 011 713 9263

ADVERTENSIEVERKOPE

HOOF: ADVERTENSIEVERKOPE
David Hay David.Hay@media24.com

SAKEBESTUURDER (JHB)
Shaun Phillips Shaun.Phillips@media24.com

SAKEBESTUURDER (KZN)
Theresa Lavery Theresa.Lavery@media24.com

DIGITALE VERKOPE The Space Station
Info@spacemail.co.za

NAVRAE
Didi Teise 011 217 3061

INTEKENING, HERNUWINGS & NAVRAE

TEL: 087 740 1020

FAKS: 086 457 5919

E-POS: sarie_inteken@media24.com

SMS: SARIE na 32361 (R1 per SMS)

www.my-mags.com

VORIGE UITGAWES (Bel&Bestel): Julian Padua, 021 408 1291, wmverkope@media24.com

SARIE Tydskrif word uitgegee deur Media24 (Edms) Bpk Naspers-sentrum, Heerengracht 40, Kaapstad 8001 Tel. 021 406 2121

Reg.nr. 1950/038385/07