Die krag van trusts

akkreditasie
Dis dalk nie iets waaraan jy nou wil dink nie, maar as jy vroeg te sterwe sou kom, kan ’n trust vir jou kind die verskil beteken tussen finansiële versorging en finansiële chaos.

Trusts word om baie redes opgestel, soos om boedelbelasting te bespaar en skuldeisers weg te hou van jou bates sou jy insolvent raak. Maar baie ouers stel ook trusts op om hul kinders se belange te beskerm indien hulle (die ouers) sterf terwyl die kinders nog minderjarig is.

Minderjarige kinders mag nie erf nie en in die hartseer geval waar albei ouers sonder ’n testament of ’n trustklousule in hul testament(e) sterf en minderjarige kinders agterlaat, word die erflating in die Voogdyfonds van die meester van die hooggeregshof inbetaal.

Om geld hieruit te kry, sal die kind se benoemde voog elke keer moet aansoek doen by die fonds vir die geld, soos om skoolgelde te betaal, totdat die kind meerderjarig is en dan die geld wat hom toekom, met rente, van die Voogdyfonds ontvang.

Baie ouers maak eerder gebruik van die voordele wat trusts bied om die lewe ná afsterwe van een of albei ouers vir die begunstigdes makliker te maak wat finansies betref.

Daar is twee soorte trusts: die testamentêre trust, en die inter vivos- of lewende trust. In beide gevalle bestuur trustees die trust namens die begunstigdes (die kinders).

’n Testamentêre trust kom tot stand wanneer ’n erflater sterf en ’n geldige testament het wat spesifiek vra vir die opstel van ’n trust. Dit word ’n trustklousule genoem. As erflater moet jy as ouer ook trustees in jou testament benoem.

Die testamentêre trust kan ook tussen beide ouers opgestel word om te bepaal dat die trust in werking sal tree wanneer die laaste oorlewende ouer sterf. Dis die mees algemene trust en word veral aanbeveel vir die beskerming van die belange van minderjarige kinders.

Trustees bestuur die bates en sien om na die belange van die kinders sodra die trust ná die erflater se afsterwe in werking tree. Jou bates bly dus joune totdat jy sterf en dit dan die eiendom van die trust word. Die erflater kan ook aandui wanneer ‘n trust ontbind, byvoorbeeld wanneer die begunstigde 30 jaar oud word.

Sommige ouers sal egter beter baat by ’n inter vivos-trust, wat opgestel word terwyl hulle nog leef. Dis ’n baie goeie manier om boedelbelasting te beperk en bates vir komende geslagte te beskerm. Een van die groot voordele is dat dié trust ongestoord voortgaan sou jy sterf en dit kan jou familie van ‘n inkomste voorsien totdat jou boedel afgehandel is. Bates soos aandele kan in die trust geplaas word. Sou jy insolvent verklaar word, kan skuldeisers nie die bates in die trust opeis nie. Die bates word selfs beskerm in die trust sou een van die begunstigdes byvoorbeeld insolvent raak.
Voor jy dus ’n trust opstel, moet jy eers jou bates, drome en finansiële beplanning vir jou en jou kinders oorweeg voor jy oor die soort trust besluit wat jy wil hê.

Watter trust jy ook al kies, onthou om die trustees daarvan baie versigtig te benoem.

Trustees moet altyd in die beste belang van die erfgename optree en mag glad nie woeker met die trust se bates nie. Kies dus mense wat jy weet jou kinders se belange verantwoordelik sal bestuur.
Hoewel daar gewoonlik aanvaar word dat daar minstens drie trustees moet wees, is twee trustees heeltemal voldoende. Baie mense stel sommer kennisse, vriende en familie aan as trustees, maar jy kan ook professionele mense aanstel wat geen belang het by die kinders, behalwe om hul plig as trustees ordentlik uit te voer nie.

Die mees algemene foute wat mense maak wanneer hulle ’n trust opstel, is om dit nie as deel van ’n volledige boedelbeplanningsproses te doen nie.

Nog ’n fout is met die ouderdom waarop die kinders self beheer oor hul erfporsie mag oorneem. Dink goed na of jou kinders wanneer hulle op agttien jaar oud mondig word, verantwoordelik genoeg sal wees om self hul sake te beheer.

Moet ook nie net ’n trust uitsluitlik opstel as deel van jul belastingbeplanning nie. Belastingvoordele vloei dalk daaruit voort, maar jou hoofoorweging behoort die beskerming van jou bates en die versorging van jou kinders te wees.

Die trust en testament bly onlosmaaklik deel van mekaar. ’n Trust moet dus nooit in isolasie opgerig word nie – oorweeg altyd die invloed daarvan op jou testament en jou kinders.

Gesels dus gerus met ’n kundige, veral as dit jul eerste kennismaking is met die opstel van ’n trust. Hy sal julle help om die regte soort trust en trustees te kies. Baie banke, versekeraars, prokureurs en ander finansiëledienste-verskaffers kan hiermee help.     

Baie dankie aan Willie Fourie van PSG Konsult Trust vir sy hulp met dié artikel.

Bykomende bronne:

  • www.services.gov.za/en-za/trusts.htm
  • www.doj.gov.za/master.trust.html
  • www.sanlam.co.za
Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees