Bepalings en voorwaardes

akkreditasie
Die videoreeks bied bykomende hulp tydens matrieks se voorbereiding vir die eksamen.
Die videoreeks bied bykomende hulp tydens matrieks se voorbereiding vir die eksamen.
Lees Huisgenoot 100 matriekvrae se bepalings en voorwaardes.

Deel A: Bepalings & voorwaardes

Lees asseblief die bepalings en voorwaardes noukeurig.

Hierdie bepalings en voorwaardes, soos gewysig van tyd tot tyd (Gebruiksbepalings), is ’n bywerking tot, en moet gelees word saam met, die algemene Netwerk24-bepalings- voorwaardes wat geregistreerde of betalende intekenare se gebruik van Netwerk24 se dienste reguleer en wat beskikbaar is by https://www.netwerk24.com/Bladsye/ Gebruikersvoorwaardes/BEPALINGS-VOORWAARDES-20151030

Die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud op Huisgenoot.com gee aan geregistreerde of betalende intekenare van Netwerk24 toegang tot ’n verskeidenheid Afrikaanse video’s wat as bykomende hulp met matriekskoolwerk en voorbereiding vir die matriekeksamen aangewend kan word. 

Jy gebruik die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud en die inligting wat die video’s en inhoud bevat op jou eie risiko en jy aanvaar volle verantwoordelikheid en risiko vir enige verlies, skade, onkoste, leed en dies meer wat uit sodanige gebruik kan voortspruit of daarmee verwant kan hou. Huisgenoot, Media24, hul sustermaatskappye, aandeelhouers, ampsdraers, werknemers, agente, adviseurs en konsultante is nie aanspreeklik vir enige verlies, skade, onkoste, leed of dies meer wat op enige manier voortspruit uit of verwant hou met die gebruik van die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud of die kyk of gebruik van die relevante video’s of inhoud nie. 

Hoewel ons redelike stappe geneem het om die korrektheid, akkuraatheid, nut en relevansie van die inhoud en inligting in die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud na te gaan, kan ons nie waarborg dat die inhoud en inligting in die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud 100% korrek, nuttig of relevant is of sal wees nie.

In die geval van ’n dispuut rakende die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud of hierdie Gebruiksbepalings geld sowel die Wet op Verbruikersbeskerming as die Wet op Elektroniese Kommunikasies en Transaksies.

Ons mag hierdie Gebruiksbepalings van tyd tot tyd aanpas soos ons goeddink deur die gewysigde Gebruiksbepalings op die webtuiste te plaas, waarna die aangepaste Gebruiksbepalings van krag sal word en bindend op jou sal wees.

Belangrike voorwaardes

Lees asseblief die Gebruiksbepalings noukeurig. Wanneer jy Netwerk24 en Huisgenoot.com besoek en enige van die Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s kyk, word aanvaar dat jy die bepalings en voorwaardes gelees en daartoe ingestem het, wat ’n regtens bindende ooreenkoms tussen jou en ons skep.

Deur toegang te versoek of te verkry tot enige Huisgenoot 100 matriekvrae-video’s en -inhoud of enige Huisgenoot 100 matriekvrae video’s en -inhoud te besoek of te gebruik bevestig jy dat jy bewus is van en vertroud is met die Gebruiksbepalings, daartoe toestem en daaraan gebonde is.

Ons mag die Gebruiksbepalings van tyd tot tyd verander deur die gewysigde Gebruiksbepalings op die webtuiste te plaas, waarna die aangepaste Gebruiksbepalings van krag sal word en bindend op jou sal wees. 

Elke keer dat jy die webtuiste of enige Huisgenoot 100 matriekvrae video’s of -inhoud besoek, word jou gebruik van die webtuiste deur die onlangsste weergawe van die Gebruiksbepalings bestuur en gereguleer. Deur toegang te versoek of verkry tot, of gebruik te maak van, enige van die dienste wat op die webtuiste gebied of beskikbaar gemaak word of enige transaksie via die webtuiste te sluit, insluitend enige Huisgenoot 100 matriekvrae video’s en -inhoud, dui jy aan dat jy bewus is van en vertroud is met, en gebonde is aan, die dan toepaslike Gebruiksbepalings. Sou jy enige vrae rakende die Gebruiksbepalings hê, stuur asseblief vir ons ’n e-pos na matriekvrae@huisgenoot.com. 

Deel B: Algemene Inligting en Bepalings

1. Algemene inligting

Hier is algemene inligting oor ons. 

Media24 Bpk. is ’n privaat maatskappy geïnkorporeer in ooreenstemming met die wette van die Republiek van Suid-Afrika met die registrasienommer 1950/038385/06.

Die uitvoerende hoof van Media24 Bpk. is Ishmet Davidson en die hoofbestuurder van die Leefstyl-afdeling is Nerisa Coetzee. 

Die lys van ampsbekleërs en direksielede van Media24 Bpk. is by www.media24.com beskikbaar.

Ons posadres is Posbus 1802, Kaapstad 8000.

Ons sakeadres is Heerengracht 40, Kaapstad, Suid-Afrika, en ons sal die bediening van alle regsdokumente daar aanvaar. 

Ons telefoon- en faksnommer is: tel. 021-443-9447 en faks 021-408-3808. 

Ons e-posadres is matriekvrae@huisgenoot.com. 

Ons is lede van die Vereniging vir Digitale Media en Bemarking en onderskryf sy gedragskode. 

2. Definisies

In hierdie Gebruiksbepalings (insluitende maar nie beperk nie tot die Privaatheidsbeleid):

rekening beteken jou subskripsierekening vir die gebruik van ons dienste;

inhoud beteken enige inligting, data, teks, sagteware, musiek, klank, foto’s, grafika, video’s, boodskappe, kommentaar, blogs, forums, kletsgroepe, kennisgewingborde, idees, terugvoer, voorstelle en byhake wat op die webtuiste verskyn, beskikbaar gemaak of bevat word;

bydraersriglyne beteken ons riglyne vir die maak van inhoudsbydraes tot die webtuiste, wat onder Deel D van hierdie dokument uiteengesit word;

Privaatheidsbeleid beteken ons privaatheidsbeleid, wat in Deel C van hierdie dokument uiteengesit word, soos gewysig en opgedateer van tyd tot tyd;

Gebruiksbepalings beteken hierdie bepalings en voorwaardes vir gebruik van ons webtuiste, insluitend (maar nie beperk nie tot) die Privaatheidsbeleid, soos gewysig en opgedateer van tyd tot tyd;

gebruiker beteken enige gebruiker van die webtuiste, insluitend enige adverteerder, intekenaar, blogger, lid, bydraer en enige ander persoon wat toegang tot die webtuiste verkry;

ons beteken Media24 Bpk., ons Media24-drukafdeling en ons Weeklikse Tydskrifte-afdeling (wat Huisgenoot 100 matriekvrae insluit) en, tensy die konteks anders aandui, ons eienaars, sustermaatskappye, moedermaatskappy, werknemers, beamptes, direkteure, verskaffers, internetdiensverskaffers en agente;

jy of jou beteken ’n gebruiker van die webtuiste; en

webtuiste beteken die webtuiste beskikbaar by https://www.netwerk24.com/huisgenoot.

(Hiperskakels wat om enige rede nie werk nie, sal op geen wyse aan die geldigheid en vertolking van die Gebruiksbepalings afbreuk doen nie.)

3. Algemene voorwaardes vir gebruik van hierdie webtuiste

Jy moet ’n rekening by ons registreer om van die webtuiste gebruik te maak. 

Daar kan van jou vereis word om ’n gebruikersnaam en wagwoord te kies om ’n rekening te registreer. Jy is daarvoor verantwoordelik om jou gebruikersnaam en wagwoord geheim te hou. 

Wanneer jy jou rekening wil gebruik, moet jy jou gebruikersnaam en wagwoord intik. Jy vrywaar en hou ons skadeloos teen enige verlies, skade, onkoste, leed of dies meer wat gely word omdat, of op enige manier voortspruit uit of verwant hou met die feit dat, jy nagelaat het om jou rekeningbesonderhede (soos gebruikersname, wagwoorde en toegangskodes) veilig te hou of enigiemand anders toegelaat het om jou subskripsierekening by ons te gebruik. Jy aanvaar dat jy aanspreeklik sal wees vir alle data ingedien en transaksies onderneem en/of afgehandel op of met die gebruik van jou subskripsierekening. Om ’n rekening te skep, moet jy ’n mens wees en minstens 18 jaar oud of ouer wees.

Jy stem in om die webtuiste net te gebruik in ooreenstemming met die Gebruiksbepalings en alle wette, regulasies en gedragskodes (selfregulerend inkluis) wat op die Gebruiksbepalings, jou en jou gebruik van die internet van toepassing is en die dienste wat op hierdie webtuiste aan jou gebied of beskikbaar gestel word, insluitend (maar nie beperk nie tot) ons Bydraersriglyne wat in Deel D van hierdie Gebruiksbepalings uiteengesit word. 

Jy stem in om die webtuiste net vir wettige doeleindes te gebruik en op ’n manier wat nie op die regte van ander inbreuk maak of die gebruik en genieting van die webtuiste deur enige derde party beperk, verhoed of nadelig beïnvloed nie. 

Jy stem ook in om nie die webtuiste te gebruik op ’n manier wat ons (of ons reputasie) in oneer sal bring of enige skade aan ons (of ons reputasie) of enige gebruiker sal aanrig nie.

Gebruikers word aangemoedig om self by toepaslik gekwalifiseerde kenners aan te klop vir gepaste kennersraad. 

As jy kies om op ons inhoud staat te maak, doen jy dit geheel en al op jou eie risiko en aanvaar en bevestig jy dat ons in dié opsig geen aanspreeklikheid teenoor jou het of sal hê nie. 

Ons monitor, versorg, kontroleer of sif nie oor die algemeen inhoud wat deur gebruikers geplaas word nie (en is onder geen verpligting om dit te doen nie). Inhoud wat deur ander gebruikers op hierdie webtuiste geplaas word, verteenwoordig nie noodwendig ons sienings nie en ons magtig of onderskryf ook nie sodanige inhoud nie. 

Ons onderskryf ook geen geleenthede, produkte of dienste wat gebruikers op ons webtuiste lys of geadverteer word nie. Jy moet al die reëlings rakende sodanige geleenthede, produkte en dienste op jou eie risiko direk met die relevante gebruiker tref. Ons aanvaar geen aanspreeklikheid rakende enige geleentheid, diens of produk wat deur enige derde party (hetsy ’n gebruiker of nie) op hierdie webtuiste gelys of geadverteer word, enige reëlings wat in verband met enige sodanige geleenthede, produkte of dienste gemaak is, of enige voorwaardes of onkostes rakende sodanige geleenthede, produkte of dienste nie.

Jy stem in om nie ons webtuiste vir enige onwettige doel te gebruik nie. Jy stem spesifiek in, onderneem en waarborg om nie enige materiaal op ons webtuiste te plaas of oor te dra (of by enige boodskap in te sluit wat na ons webtuiste gestuur word) wat enige derde party se regte skend of onwettig, obseen, misleidend, onakkuraat, lasterlik, onwettig, strydig met enige kopiereg of ander intellektuele eiendomsreg, of skadelik vir data, sagteware of die prestasie van ons of enige ander partye se rekenaarstelsel is nie. Jy vrywaar en hou ons skadeloos met betrekking tot enige verlies, skade, onkoste, leed of dies meer wat opgedoen of gely word as gevolg van jou verbreking van hierdie verpligting, onderneming en waarborg.

Ons moet ons onderneming beskerm en ons stelsels beveilig. Daarom mag ons enige kommunikasie onderskep of monitor wat jy na ons webtuiste stuur of deur ons webtuiste ontvang tot die maksimum omvang wat deur die wet toegelaat word (maar is onder geen verpligting om dit te doen nie). Ons mag ook sodanige kommunikasie vir enige wettige doel gebruik, publiseer of bekendmaak. Monitering mag die sifting van inkomende en uitgaande elektroniese databoodskappe insluit om die oordrag van onwettige of andersins ongewenste materiaal of inhoud te identifiseer, beperk, voorkom of stop te sit.

Ons behou die reg voor om na ons absolute goeddunke en sonder kennisgewing enige materiaal te verwyder wat jy op ons webtuiste ingedien het of beskikbaar gemaak het en om jou rekening of toegang tot die webtuiste te eniger tyd sonder kennisgewing op te skort of beëindig. Ons sal dit waarskynlik doen as jy die Gebruiksbepalings oortree.

Ons besit alle intellektuele eiendomsregte in die komponente en kenmerke van die webtuiste, uitgesluit enige data, materiaal, kommentaar, idees, terugvoering of voorstelle spesifiek deur gebruikers ingedien wat aan hulle behoort. Ons besit ook alle intellektuele eiendomsregte in die samestellings, versamelde werke en afgeleide werke wat deur ons geskep is, wat enige van die inhoud van gebruikers mag insluit. Dus mag jy geen deel van die webtuiste (insluitend sy bron-HTML-kode) gebruik, oordra of kopieer buiten vir die doel om die webtuiste te gebruik nie, wat beteken jy mag dit net op jou rekenaarskerm vertoon en dit uitdruk vir die eksklusiewe doel om die inhoud te besigtig en vir geen ander doel nie. 

Jy mag nie die inhoud raam sonder ons geskrewe toestemming nie. As jy enige inhoud op ons webtuiste indien, gee jy vir ons ’n onherroeplike, oordraagbare, ewigdurende, wêreldwye en winsaandeelvrye vergunning om sodanige inhoud op enige wyse of vorm te gebruik, welke vergunning voortduur selfs nadat daar nie meer ’n kontraktuele reëling tussen ons is nie. 

Jy mag die handelsmerke wat op ons webtuiste verskyn net gebruik vir die doel om die webtuiste op jou rekenaarskerm te vertoon of die webtuiste uit te druk om dit te besigtig en vir geen ander doel nie.

Ons maak geen waarborge of verteenwoordigings, uitdruklik of geïmpliseer, oor die inhoud of die dienste wat op die webtuiste verskaf word of enige ander webtuistes waarna verwys mag word of waartoe deur hiperskakel van die webtuiste af toegang verkry word (of kan word) nie. Ons onderskryf of keur ook nie die inhoud van sodanige derdeparty-webtuistes goed nie. In die besonder doen ons afstand van alle waarborge wat deur die wet geïmpliseer word en ons maak geen verteenwoordigings betreffende die akkuraatheid, geskiktheid, nieskending, beskikbaarheid, betydsheid, veiligheid, volledigheid of betroubaarheid van die inhoud en ons is nie deur die inhoud gebonde nie, insluitend foute en weglatings. Ons gee ook nie voor of enige waarborge dat die webtuiste vry is van virusse of foute of enigiets anders wat dalk ’n skadelike uitwerking op enige tegnologie kan hê of dat die webtuiste met alle rekenaarstelsels en webblaaiers versoenbaar is nie. 

Jy laai enige van die inhoud af of gebruik dit geheel en al na jou eie goeddunke en op jou eie risiko en jy is alleenlik verantwoordelik vir, en vrywaar en hou ons skadeloos rakende, enige verlies, skade, onkoste, leed en dies meer aan jou rekenaarstelsel of verlies van data wat uit die verkryging van toegang tot, aflaai of gebruik van sodanige materiaal voortspruit of enigsins daarmee verband hou.

Ons is daaraan toegewy om jou privaatheid te beskerm. Ons sal, en jy magtig ons om, die inligting wat jy vir ons gee te gebruik om jou van ons dienste of van ons verdere produkte in te lig en jou gebruik van die webtuiste te verpersoonlik. Ons mag sodanige inligting ook gebruik om jou in te lig oor veranderinge in die dienste wat ons bied en kenmerke wat ons dink jy interessant sou vind. Wanneer jy vir ons die inligting gee, stem jy in tot ons gebruik daarvan vir dié doelwitte en vir die doelwitte wat in ons Privaatheidsbeleid uiteengesit word, insluitend vir die doel om jou versoeke te verwerk. Lees ons Privaatheidsbeleid vir verdere inligting rakende ons hantering van jou persoonlike inligting.

Jy gebruik ons webtuiste op jou eie risiko. 

Ons sluit tot die volste omvang toelaatbaar deur die wet enige aanspreeklikheid uit wat ons op die hals mag haal vir enige skade voortspruitend uit ’n onvermoë om tot die webtuiste toegang te verkry of ’n diens op die webtuiste te gebruik, of voortspruitend uit enige gebruik van die webtuiste of vertroue op die data wat deur die gebruik van die webtuiste verkry of oorgedra is, selfs as ons nalatig of vooraf van die probleem bewus was. 

In geen geval sal ons aanspreeklik wees vir enige verlies van wins, goedgesindheid, geleentheid, besigheid, verwagte besparing of ander direkte, indirekte of gevolglike verlies van enige aard in wetsbepaling, kontrak, delik/misdryf (insluitende nalatigheid en growwe nalatigheid) of andersins voortspruitend uit jou gebruik van die webtuiste nie, buiten waar sodanige aanspreeklikheid nie deur toepaslike wetgewing uitgesluit kan word nie.

Jy vrywaar ons teen enige aanspraak of eis, verlies, skade, onkoste, leed en dies meer, insluitende prokureursfooie op ’n party- en eie kliëntskaal, wat deur enige derde party gemaak of gely word voortspruitend uit, of wat verband hou met, jou verbreking van die Gebruiksbepalings (of die dokumente wat dit insluit deur verwysing) of jou oortreding van enige wet of die regte van ’n derde party.

Ons behou ook die reg voor om sonder kennisgewing en na ons absolute goeddunke enige dele van die webtuiste, insluitend hierdie Gebruiksbepalings, te verander. Ons hou spesifiek die reg voor om op enige tyd sonder kennisgewing enige dienskomponent en/of kenmerk van die webtuiste te verander, op te skort of te beëindig.

Deel C: Privaatheidsbeleid

1. Inleiding

Lees asseblief die Privaatheidsbeleid noukeurig, want dit bevat belangrike inligting oor die gebruik van enige persoonlike inligting wat jy aan ons verskaf. 

Jou privaatheid is vir ons baie belangrik. Daarom is ons daaraan toegewy om daardie privaatheid te beskerm wanneer ons ook al persoonlike inligting van jou versoek. Mits dit redelik moontlik is, sal ons probeer om jou persoonlike inligting net te gebruik of bekend te maak op die manier wat in hierdie Privaatheidsbeleid gestel word. Ons hou egter die reg voor om die Privaatheidsbeleid van tyd tot tyd te verander, in welke geval die aangepaste Privaatheidsbeleid enige vorige beleide sal vervang met ingang van die datum waarop dit op hierdie webtuiste geplaas word. Waar ook al moontlik sal ons jou kennis gee van enige verandering voor dit in werking gestel word. Besoek asseblief die Privaatheidsbeleid gereeld om jou van die jongste weergawe te vergewis en te verstaan wat ons met jou persoonlike inligting kan doen. Die Privaatheidsbeleid vorm deel van die Gebruiksbepalings.

2. Persoonlike inligting

Persoonlike inligting verwys na alle inligting oor jou as ’n identifiseerbare individu, insluitend (maar nie beperk nie tot) jou naam, adres, e-posadres, telefoonnommer en identiteitsnommer, maar sal vir doeleindes van hierdie Privaatheidsbeleid en die Gebruiksbepallings alle inligting uitsluit wat jy aan of op ’n openbaar toeganklike seksie van ons webtuiste (soos ’n blog, kletskamer, kennisgewingbord of gespreksgroep) indien, deel of beskikbaar maak. Ons mag inligting wat jy aan of op ’n openbaar toeganklike seksie van ons webtuiste (soos ’n blog, kletskamer, kennisgewingbord of gespreksgroep) indien, deel of beskikbaar maak, vryelik versamel, gebruik en bekendmaak omdat dit nie onder die Privaatheidsbeleid beskerm word nie. Wanneer jy inligting op sodanige openbaar toeganklike seksie van die webtuiste indien, deel of beskikbaar maak, doen jy so op jou eie risiko. Vir jou beskerming beveel ons aan jy maak geen sensitiewe persoonlike inligting oor jouself of enigiemand anders op die webtuiste bekend nie, insluitend (maar nie beperk nie tot) inligting rakende jou of enigiemand anders se geestes- of mediese toestand, misdaadgeskiedenis, deelname aan hofprosesse, werk, seksuele aktiwiteite of voorkeure, godsdienstige oortuigings, politieke menings, ras of etniese oorsprong. Sodanige inligting kan deur ander misbruik word.

3. Jou toestemming

3.1 Jy hoef nie vir ons persoonlike inligting te gee om die gratis beskikbare seksies van ons webtuiste te besoek of daartoe toegang te kry nie. Sommige dienste op ons webtuiste mag egter tot net intekenare beperk word. Vir jou om sodanige intekenaarsdienste te gebruik, sal ons persoonlike inligting oor jou nodig hê. Die inligting sal versamel word wanneer jy by ons registreer of kies om een van die intekenaarsdienste op ons webtuiste te gebruik. Ons mag ook inligting oor jou gebruik van ons webtuiste versamel om ons in staat te stel om ons dienste te verbeter, ons dienste aan jou te verpersoonlik en jou voldoening aan die Gebruiksvoorwaardes te beoordeel.

3.2 Ons sal al die persoonlike inligting wat so versamel word in ooreenstemming met die Privaatheidsbeleid bêre, bekendmaak en gebruik en jy stem tot sodanige berging, gebruik en bekendmaking in wanneer jy op die intekenaarsdienste inskryf. As jy jonger as 18 jaar oud is, mag ons ook bewys vereis dat ’n ouer of wettige voog tot jou indiening van persoonlike inligting instem.

4. Gedeelde Persoonlike Inligting

4.1 Ons sal nie jou persoonlike inligting sonder jou toestemming, of as jy jonger as 18 jaar oud is die toestemming van jou ouers of wettige voogde, aan enige derde party verkoop, verhuur of andersins bekendmaak nie. Deur ons webtuiste te gebruik of op enige van ons dienste in te teken gee jy ons jou uitdruklike en ingeligte toestemming om jou persoonlike inligting soos volg aan derde partye bekend te maak:

4.1.1 aan derdeparty-ondernemings wat deur ons in diens geneem is om dienste aan ons te verskaf, insluitend byvoorbeeld webbedienaarsdienste, administrasie, onderhoud en ontwikkeling. Die ondernemings vereis toegang tot jou persoonlike inligting om hul funksies uit te voer en nie vir enige ander doeleindes nie;

4.1.2 om ons kliëntedatabasis/se, insluitend persoonlike inligting wat daarin vervat is, aan enige derde party oor te plaas wat al of wesenlik al die bates of aandele in ons maatskappy of ons webtuistediens bekom hetsy deur verkoop, samesmelting, verkryging of andersins;

4.1.3 vir staatsagentskappe, beurse en ander regulerende of selfregulerende organisasies as ons deur die wet vereis word om so te maak of as ons glo sodanige optrede is nodig om:

4.1.3.1 aan enige wet of enige regsproses te voldoen;

4.1.3.2 ons regte en eiendom of dié van ons gebruikers en maatskappye in ons groep te beskerm en verdedig;

4.1.3.3 bedrog of wangebruik, misbruik of ongemagtigde gebruik van ons webtuiste te voorkom of stop te sit; en/of

4.1.3.4 die persoonlike veiligheid of eiendom van ons gebruikers of die publiek te beskerm (as jy vals of misleidende inligting oor jouself verskaf of jou as iemand anders voordoen, sal ons sodanige inligting aan die gepaste regulerende liggame en kommersiële instellings oordra); en

4.1.4 indien toepaslik, om jou ervaring op ons webtuiste te verpersoonlik, om jou in die toekoms te help aanteken op die webtuiste en die webtuiste te aanhou gebruik, om te antwoord op navrae wat jy dalk kan hê, om jou van steun te voorsien en om ons dienste of materiale vir insluiting op ons webtuiste te help kies wat dalk vir jou van belang kan wees.

4.2 Ons behou die reg voor om niepersoonlike, nie-individuele inligting in saamgestelde formaat vir sakedoeleindes met derde partye te deel, byvoorbeeld met adverteerders op ons webtuiste of sake- of deelgenote. Jy sal nie uit sodanige data identifiseerbaar wees nie. Ons is nie verantwoordelik en kan nie aanspreeklik gehou word vir die privaatheidspraktyke van sodanige derde partye nie.

5. Gebruik van Jou Persoonlike Inligting

5.1 Ons, ons moedermaatskappy, ons sustermaatskappye en ons handelsvennote mag jou persoonlike data gebruik om transaksies uit te voer wat met jou gesluit is, vir faktureringsdoeleindes of om relevante advertensies aan jou te besorg. Ons mag vir jou inligting, spesiale aanbiedinge, kennisgewings oor komende geleenthede en advertensies per e-pos, deur middel van SMS, in ons gereelde nuusbriewe, deur eenmalige promosieaanbiedinge of per telefoon stuur.

5.2 Ons mag ook jou persoonlike inligting aan ons sustermaatskappye en sakevennote (wat buite Suid-Afrika geleë kan wees) beskikbaar maak om hulle in staat te stel om goedere en dienste aan te bied wat hulle dink vir jou interessant sal wees. Deur ons dienste te gebruik en deur jou persoonlike inligting in te dien, te deel of beskikbaar te maak op of deur middel van die webtuiste stem jy tot dié oordrag in.

5.3 Ons mag inligting oor jou van betroubare derde partye ontvang en dit by ons databasis voeg. Wanneer ons sodanige inligting ontvang, sal ons dit gebruik om die verpersoonliking van ons diens te verbeter.

5.4 As jy nie die inligting wil ontvang wat hier bo uiteengesit word nie, stuur asseblief vir ons ’n e-pos na matriekvrae@huisgenoot.com.

6. Terugvoering en Klagtes

As jy enige vrae of kommentaar oor ons Privaatheidsbeleid het of as jy ’n klagte het oor hoe ons jou data gebruik, skryf asseblief vir ons of stuur vir ons ’n e-pos na matriekvrae@huisgenoot.com. 

7. Inkopies en Kompetisies

7.1 As jy iets van ons bestel, mag ons jou naam, e-posadres, afleweringsadres en betalingsinligting (soos kredietkaartbesonderhede) benodig om die bestelling te verwerk. Ons sal ook jou telefoonnommer versoek sodat ons jou kan kontak in die geval van enige probleme met die bestelling en ons mag dié nommer aan die koeriers gee wat die bestelling aflewer. Die inligting mag in ooreenstemming met klousule 4 en 5 bo gebruik word.

7.2 Wanneer jy vir ’n kompetisie of ander promosie inskryf, sal ons jou naam, telefoonnommer, posadres en e-posadres nodig hê sodat ons jou kan kontak en jou prys aflewer as jy gewen het. Ons mag sulke persoonlike data op dieselfde manier gebruik as wat in klousule 4 en 5 bo verduidelik word. Lees hier Huisgenoot se volledige kompetisiereëls. 

8. Beskerming van Inligting

Ons mag persoonlike inligting beskerm deur gepaste fisieke, elektroniese en bestuursprosedures te vestig om die persoonlike inligting te beskerm wat ons van jou versamel. Dit help ongemagtigde toegang voorkom, onderhou data-akkuraatheid en verseker dat die persoonlike inligting korrek gebruik word. Ten einde die sekuriteitsmaatreëls uit te voer, mag ons soms bewys van identiteit vra voor ons persoonlike inligting aan jou bekendmaak.

9. HTTP-koekies

’n Koekie is ’n stuk inligting wat deur ons rekenaarbediener neergelê word wanneer jy ons webtuiste besoek en deur jou webblaaier op jou rekenaar se hardeskyf gebêre word. Wanneer jy die webtuiste herbesoek, sal ons rekenaarbediener die koekies herken en vir ons inligting oor jou laaste besoek gee. Die meeste blaaiers aanvaar koekies outomaties, maar gewoonlik kan jy die verstellings op jou blaaier verander om outomatiese aanvaarding te voorkom. As jy kies om nié koekies te aanvaar nie, sal jy dalk nie al die kenmerke op die webtuiste kan gebruik nie.

10. Dataprofiele

10.1 Ons mag ook ’n persoonlike profielblad gebruik wat jou in staat sal stel om jou persoonlike inligting by te werk. Dit sal ons in staat stel om akkurate en bygewerkte persoonlike data te onderhou. Jy sal die reg hê om enige tyd korreksie of verwydering daarvan van ons rekords te eis. As jy wil hê dit moet heeltemal van ons databasis verwyder word, stuur asseblief vir ons ’n e-pos na matriekvrae@huisgenoot.com en vermeld presies dit in jou e pos.

10.2 As jy enige van jou persoonlike inligting wat deur ons gehou word, wil bywerk, kan jy sekere veranderinge aanlyn maak deur jou rekeningbesonderhede aan te pas (indien geaktiveer) of die vereiste aanpassings per e-pos na matriekvrae@huisgenoot.com stuur. As jou rekeningbesonderhede met ’n wagwoord beskerm word, kan jy jou privaatheid help bewaar deur nooit jou wagwoord met iemand anders te deel nie.

11 IP-adresseElke keer wanneer jy aan ons webtuiste verbind, bêre ons webbediener aantekeninge wat jou IP-adres toon (die unieke nommer wat jou masjien gebruik wanneer dit aan die internet verbind is), waarna jy gekyk het, of die bladsyversoek suksesvol was of nie, en watter blaaier jy gebruik het om die bladsye te besigtig. Die gebruik van dié data is streng vir statistiese en verpersoonlikingsdoeleindes. Dit help ons verstaan watter areas van die webtuiste van besondere belang is en ook watter bladsye nie versoek word nie. Dit sê ook vir ons hoeveel trefslae en bladsyversoeke ons kry.

12. Skakels

Ons webtuiste mag skakels na ander webtuistes bevat. Let asseblief daarop dat ons nie verantwoordelik is en nie verantwoordbaar gehou kan word vir die privaatheidspraktyke van derdepartywebtuistes of die manier waarop hulle koekies gebruik nie. Ons raai jou aan om die privaatheidsverklarings te lees van elke webtuiste wat jy besoek. Jy vrywaar en hou ons skadeloos ten opsigte van enige en alle verlies, skade, onkoste, leed en dies meer wat op enige manier voortspruit uit of verband hou met enige sulke skakels, derde- partywebtuistes, koekies of jou gebruik daarvan.

Deel D: Riglyne vir bydraes

Om van ons gemeenskap deel te wees en met ander gebruikers om te gaan, is daar twee nieonderhandelbare reëls wat ons afdwing om gebruikers en onsself te beskerm:

Reël 1: Ons vereis en moedig ons gebruikers aan om hul menings te deel, maar met die nodige oorweging van ander. Met ander woorde, ons wil hê gebruikers moet hul menings vryelik uitdruk, maar altyd in ooreenstemming met die wet en sonder om beledigend te wees. Terwyl ons opbouende kritiek waardeer, verwag ons alle gebruikers moet ander met respek behandel. Gebruikers moet ook 18 jaar oud of ouer wees om op die webtuiste kommentaar te lewer, te klets of te blog.

Reël 2: Ons sal weier om enige inhoud te publiseer of dit verwyder as ons dink dit is onaanvaarbaar. Ons noem enigiets wat op ons webtuiste gepubliseer word inhoud, insluitend jou blogs, kommentaar en antwoorde, asook jou persoonlike en sakeprofielinligting, boodskappe, meningspeiling-antwoorde, video’s, teks en foto’s. As dit op of deur middel van ons webtuiste beskikbaar is, ingedien of gedeel word, word dit as inhoud beskou. En hoewel ons jou aanmoedig om jou menings te deel, jou netwerk uit te brei en die verbintenisse te maak wat tel, moet ons aandring dat jou inhoud nie enige van die volgende bevat of daaraan gekoppel kan word nie, wat ons waarskynlik as onaanvaarbaar sal beskou:

1. haatspraak, rassisme, diskriminasie, of inhoud wat lasterlik, vals, vernederend of misleidend is of ’n ander mens wanverteenwoordig – veral as dit duidelik of opsetlik is;

2. enige skrywes wat enige wet oortree of vloekwoorde of obsene of onvanpaste taal insluit;

3. aktiwiteite wat bekruiping, teistering of mishandeling uitmaak of wat as dreigend teenoor ’n mens of ander mense beskou word;

4. enigiets wat iemand anders se intellektuele eiendomsregte skend (insluitend kopiereg, handelsmerk, handelsgeheim of patent) of op ’n ongemagtigde bekendmaking van vertroulike inligting of handelsgeheime neerkom;

5. enigiets wat ongevraagde advertering of bemarkingskakels of -materiaal bevat – in die besonder as sodanige skakels of materiaal nie met die besondere bespreking verband hou nie; en/of

6. enigiets anders waarvan die publikasie emosionele, morele, fisieke of geestelike skade aan jou of ander gebruikers kan aanrig, insluitend sensitiewe persoonlike inligting oor jou of ander gebruikers, soos mediese toestande, misdaadgeskiedenis, deelname aan hofprosesse, werkverwante inligting, inligting rakende seksuele aktiwiteite of voorkeure, godsdienstige oortuigings, politieke menings, ras en etniese groep.

As jy iemand aanhaal in die inhoud wat jy verskaf, is dit jou plig om vir die oorspronklike skrywer en publikasie krediet te gee.

Ons besluit oor die algemeen op ’n item-per-item-grondslag wat aanvaarbaar is of nie, maar ons beperk onsself nie daartoe om net die bogenoemde goed te evalueer nie. Ons behou die reg voor om inhoud te redigeer of te verwyder en soos en wanneer nodig die lys van wat onaanvaarbaar is te verander en op te dateer sonder om gebruikers in kennis te stel. In ’n groot mate maak ons op jou staat om ons die inhoud op die webtuiste te help evalueer. As jy bewus word van iets wat jy voel strydig met enige of al die bogenoemde is, kontak ons asseblief direk by matriekvrae@huisgenoot.com.

Deel E: Klagtes en Algemeen

Algemene inligting oor ons.

1. Ons beoog om jou van ’n gehaltediens te voorsien. Maar as jy voel jy het rede om te kla, kan jy ons kontak by die e-posadres wat in seksie 1 van Deel B bo gegee word. Ons sal ons bes doen om enige probleme op te los wat opduik. Voorsien ons asseblief van die volgende as deel van jou klagte:

• jou volle naam, straatadres, telefoonnommer en e-posadres;

• die plek en beskrywing van die kenmerk of onderdeel van ons webtuiste wat die oorsaak van jou klagte is;

• die rede vir jou klagte, insluitend enige regte wat jy beweer deur sodanige kenmerk of onderdeel geskend word;

• die stappe wat jy wil hê ons moet doen om die probleem reg te stel;

• ’n verklaring wat bevestig jy lê die klagte te goeder trou;

• ’n verklaring wat bevestig die inligting wat jy aan ons verskaf, is na die beste van jou wete waar en korrek; en

• jou handtekening.

2. Die gebruik van die webtuiste is onderhewig aan die wette van die Republiek van Suid Afrika en die uitsluitlike jurisdiksie van die Wes-Kaapse Hooggeregshof, Kaapstad. Maar jy stem in dat ons na ons goeddunke enige landdroshof van bevoegde jurisdiksie oor jou persoon mag nader om oor enige dispuut wat uit of in verband met die Gebruiksbepalings voortspruit te beslis. Jy stem in om die bediening van regsproses te aanvaar by die adres wat jy aan ons verskaf wanneer jy ons webtuistedienste gebruik of daarvoor inteken.

3. Die Gebruiksbepalings en die bepalings wat deur verwysing ingesluit word, vorm die hele ooreenkoms tussen ons en jou betreffende die webtuiste, die dienste wat op of deur middel van die webtuiste gelewer word, materiaal wat op of deur middel van die webtuiste beskikbaar gemaak word (insluitende maar nie beperk nie tot enige video’s) en enige produkte en dienste wat deur die webtuiste bekom word. Dit vervang enige vorige ooreenkomste, onderhandelings of voorstellings, hetsy geskrewe of mondelings rakende die webtuiste.

4. Ons nalating om enige bepaling van die ooreenkoms af te dwing sal nie vertolk word as ’n afstanddoening van enige bepaling of reg nie. As ’n gedeelte van die ooreenkoms deur enige owerheid as onafdwingbaar of ongeldig beoordeel word, sal die onafdwingbare gedeelte so na as moontlik in ooreenstemming met toepaslike wetgewing vertolk word om die oorspronklike bedoelinge van die partye te weerspieël, in gebreke waarvan dit van die oorblywende deel van die bepalings afgesny sal word wat ten volle van krag en in werking sal bly tot die maksimum omvang wat deur die wet toegelaat word.

5. Jy mag geen van jou regte, verpligtinge of pligte ingevolge die Gebruiksbepalings aan enige ander mens en/of entiteit subkontrakteer, oordra, delegeer, oorplaas of toewys sonder ons vooraf geskrewe toestemming nie. Ons mag ons regte, verpligtinge en pligte ingevolge hierdie Gebruiksbepalings aan enige mens en/of entiteit afstaan, delegeer, oorplaas of toewys en jy stem tot sodanige afstanding, delegering, toewysing of oorplasing in.

6. Ons sal verskoon word van enige nalating of vertraging in die uitvoering van enige van ons verpligtinge as gevolg van ’n gebeurtenis of force majeure, wat natuurrampe (insluitend vloede, brande, aardbewings of ander soortgelyke gebeurtenisse), betogings, oorlog, stakings, uitsluitings of ander nywerheidsdispute, epidemies, kragonderbrekings onklaarraking van telekommunikasiestelsels, onklaarraking van die wêreldwye web, enige onderbrekings van die internet of verbinding of kommunikasie daarmee, staatsbeperkings en wetgewing of enige ander oorsaak buite ons redelike beheer insluit.

Jongste uitgawe

9 Februarie 2023

Jongste uitgawe
Klik hier om te gaan na jóú biblioteek met jou tydskrifte en -koerante.
Begin lees