Angus Buchan het ’n brief spesiaal aan Huisgenoot se lesers geskryf nadat hy dié naweek derduisende mense in die FNB-stadion in Johannesburg toegespreek het, waar hy gebid het vir reën en vir die toekoms van die land. Sy boodskap was dat Suid-Afrikaners God broodnodig het.

Hier is sy brief aan Huisgenoot se lesers:

In my werk vir die Here Jesus Christus het ek die voorreg om wyd in die wêreld te reis. Ek ontmoet mense van verskillende kulture, klasse en gelowe. Ek kry die ware stories oor wat regtig in hul onderskeie lande aangaan. Ek kan nie vinnig genoeg terug by die huis in ons geliefde Suid-Afrika kom nie, want soos die gesegde gaan, oos wes, tuis bes. Ek verlang vreeslik as ek weg van die plaas af is (soos die meeste boere), maar dit is soveel meer as dit. Ek mis ons ongelooflike Suid-Afrikaanse weer, die glimlaggende gesigte wanneer ek op die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg aankom. Swart, wit en bruin mense is altyd so hulpvaardig en welwillend teenoor my. Die kos in Suid-Afrika is van die beste in die wêreld. Ek is seker ’n bietjie bevooroordeeld, maar my Skotse ma het altyd vir my gesê Suid-Afrikaners is die beste kokke in die wêreld, en ek stem volkome saam! Daar is ontsaglike hoop vir ons geliefde land. Ek glo met my hele hart God het sy hand oor ons land, ten spyte van die korrupsie, geweld en ekonomiese chaos wat ons ervaar. Verlede Saterdag het Christene van alle denominasies, ouderdomme en rasse in die grootste stadion in Afrika suid van die Sahara byeengekom om vir ons volk te bid. Ek dra die Evangelie al 40 jaar in stadions regoor die wêreld uit. Ek het nog nooit ooit so ’n heilige byeenkoms soos dié een ervaar nie.

A photo posted by Bernice Botha (@b_botha) on

Die honger, die begeerte van al die verskillende rassegroepe teenwoordig, om vorentoe te beweeg vir versoening, vrede en ’n regte verandering in ons volk, was ongekend. Ek het dit nog nie by enige ander geleentheid gesien nie. Die Here sê duidelik in die Bybel in 2 Kronieke 7:14: “En my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai weg van hul bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hul sonde vergewe en hul land laat herstel.” Wanneer ons berou toon en jammer sê, sal Hy tussenbeide tree. Dan sal ons die veranderinge oral sien.

A photo posted by Bernice Botha (@b_botha) on

Dit is nie te laat vir God om op ’n bonatuurlike manier in te gryp nie. En Hy wil. Maar ek en jy kan ons nie meer blind hou vir dinge wat ons weet aanstoot vir God sal veroorsaak nie. Hulle sê vir die bose om te seëvier, is al wat goeie mense moet doen, niks. Ons moet begin om Goddelike verandering in ons huis te maak met ons gesin, in ons sake-ondernemings met ons werknemers, in ons skole, universiteite en eindelik ons regering. Wat my en my gesin betref, ons sal die Here dien (Josua 24:15). Ons gaan nêrens anders heen nie.

Die Engelse weergawe van Angus se brief:

In my work for the Lord Jesus Christ I have the privilege of traveling the world. Not only that, but also of meeting folk of different cultures, classes and creeds. I get to hear the inside stories of what is really taking place in their respective countries.

And honestly, I can never get back home to our beloved South Africa quick enough, for as the saying goes , there is no place like home. Admittedly, I do get terribly homesick when away from the farm (most farmers do), but it is so much more than that. I miss the incredible South African weather we have, the smiling faces when I disembark at O.R Tambo-airport in Johannesburg. Black, white and coloured folk are always so helpful and gracious to me. The cuisine in South Africa is second to none in the world. I suppose I am being a little biased, but my old Scottish mother always told me that the South Africans are the best cooks in the world and I agree wholeheartedly!

There is tremendous hope for our beloved land and I firmly believe with all my heart that God has His hand heavily on this Country at the moment in spite of all the corruption, violence and economic chaos we have been experiencing.

Last Saturday the Christians of all denominations, ages, and colours came together in the biggest stadium in Sub Saharan Africa to pray for this nation. I have been preaching the Gospel for 40 years in stadiums around the world and yet I have never ever experienced a holy gathering like that before.

The hunger and desire of all our different represented race groups to move forward for reconciliation, for peace and for a genuine change in our nation, was unprecedented. I have never seen that in all our previous events.

The Lord has said very clearly in the Bible in the book of 2 Chronicles 7:14: “If my people, who are called by my Name, will humble themselves and pray . . . then I will heal the land.”

Once we repent end say sorry, He will intervene. Then we will see change everywhere.

It is not too late for God to intervene supernaturally. And He wants to, but you and I can no longer turn a blind eye to things that we know will cause offense to God. They say that in order for evil to prevail, all that good people have to do is nothing.

So let us start making Godly changes in our own homes with our own families, in our own businesses with our employees, in our schools, universities and then ultimately our own government.

As for me and my house, we will serve the Lord (Joshua 24:15). We are not going anywhere else.