Boere in die Schweizer-Reneke-omgewing ken droogte maar alte goed. Die afgelope paar seisoene het veral mielieboere harde bene gekou in omstandighede wat graanverbouing in hierdie omgewing amper onmoontlik gemaak het. Verlede seisoen het egter weer uitkoms gebring nadat goeie, tydige reën boere in staat gestel het om bogemiddele mielie-oeste te stroop.

Een van hierdie boere is mnr. Danie le Roux, wat in die Noordwesstreek aangewys is as die wenner met ’n kompetisierekord- mielieopbrengs van 13,79 t/ha met die Bayer-kultivar DKC 75-65 BR.

“Die koste per ton vir die ingeskrewe hektare was R471,20, wat min of meer dieselfde is as die res van die plaas se direkte insetkoste, wat kalk, plaagbestrydingsmiddels, kunsmis, saad en diesel insluit.”

Vir die kultivar wat die wenopbrengs gelewer het, het Le Roux net lof. “DKC 75-65 BR is ’n meerkoppige stapelgeen-mieliekultivar wat spesifiek op die westelike produksiegebied toegespits is. Dit bied uitstekende weerstand teen blaarsiektes, soos noordelike blaarskroei. Omdat dit oor die Roundup-geen beskik, is die bekamping van onkruid baie makliker.”

Aandag aan die grond

Dit was egter nie net ’n gunstige klimaat wat gehelp het om ’n wenopbrengs te verseker nie, maar ook die grondwerk wat gedoen is, veral wat bekalking en bemesting betref, sê Le Roux. Grondgesondheid en die bestuur van die pH en vrugbaarheid van die grond is alles aspekte waaraan hy aandag gee om die beste moontlike opbrengs te behaal.

’n Deeglike bespuitingsprogram om veral onkruid wat met die mielies om die beskikbare grondvog meeding, vorm ook deel van Le Roux se bestuursplan.

“Die persepsie is dalk dat Schweizer-Reneke ’n droë gebied en nie juis baie geskik vir mielies is nie, maar die teendeel is waar. As jy na grondgesondheid, bemesting en pH-vlakke kyk, is dit ’n gebied wat goeie mielieopbrengste kan lewer.”

Dit is egter belangrik om nie te oor- of onderbemes nie. Daarom is grondontledings vir Le Roux so belangrik. “Ons neem grondmonsters voor plant om te verseker dat die grondchemie korrek is, en dien dan daarvolgens kalk toe om die pH-vlak reg te hou. Jy kan probeer om goeie opbrengste met jou chemie te bewerkstellig, maar dit kom neer op ’n hoër insetkoste. Daar moet dus ’n balans wees tussen wat jy insit en wat jy verwag om uit te kry.”

Die toegewyde span van PGL Boerdery wat jaarliks daarna streef om volhoubare, winsgewende oeste te behaal.

Weens die sanderige aard van die grond wat hy bewerk, glo Le Roux in ’n konvensionele bewerkingspraktyk om te voorkom dat die grond toeslaan. “Ons gebruik ’n skeurploegbewerking om die grond los te maak voor plant, waarna ons vooropkomsbemesting toedien. Die bemesting word aangepas na gelang van die grondvog en die potensiaal waaroor die grond beskik.”

Wat onkruidbekamping betref, word glifosaat en kletodim voor planttyd gespuit om opslagmielies te bekamp. Met planttyd dien die boerdery 25% van ’n chemiese onkruiddoder direk agter die planter toe. Die res word ses weke ná planttyd toegedien. Wanneer die mielies fisiologies ryp is, word glifosaat toegedien om winteronkruid te bekamp.

Lande word al om die derde jaar bekalk om die pH-vlakke reg te hou.

Aanbevelings oor presisiebemesting lewer ’n groot bydrae om opbrengste te help verhoog. “Deur die regte bemesting op die regte plekke in die regte hoeveelhede toe te dien, het ons oor die jare die algemene grondgesondheid van die plaas bevorder en sodoende die algemene opbrengste verbeter.”

Stroperdata word saam met die grondmonsters gebruik om die bemestingsprogram uit te werk. Die boerdery maak gebruik van ’n Orthman-kunsmistoediener om ’n NPK-mengsel 150 mm onder die grond op die ry toe te dien. Altesaam 40% van die stikstof word deur ’n kunsmisstrooier breedwerpig uitgestrooi, en die res van die NPK word as mengsel tydens plant toegedien.

Presisieboerdery word die afgelope 21 jaar op die plaas toegepas. Met grondmonsters wat gereeld geneem word, kan bepaal word wat die behoeftes in die grond is en kunsmis kan daarvolgens toegedien word.
Minimumbewerking word toegepas met ’n rybewerking so diep as wat die grond dit toelaat. Die rekord-mielieopbrengs is voorafgegaan deur ’n sojaboonaanplanting omdat Le Roux glo dat stikstofvaslegging sodoende baie doeltreffender geskied.

OPTimale wins

Dit het ook gehelp deur op die regte tyd verskillende metodes van toediening toe te pas, sê Le Roux. Van die kunsmis word uitgestrooi. Tydens plant word die voedingstowwe met bemesting nader aan die pit geplaas, wat help dat die plantwortels se toegang tot voedingstowwe nie belemmer word nie.

“As jy reg beplan, kan dit ook die wins per hektaar verhoog. Omdat al ons grond gekarteer is, kan gedeeltes in die land waarvan die potensiaal laer is, en wat dus jou opbrengs verminder, ook beter bestuur word.”

Plantdigtheid is sowat 40 000 plante per hektaar met ’n standaardrywydte van 91 cm. Die hoër plantdighteid, tesame met ’n goeie onkruiddoderprogram, help ook om onkruid te onderdruk, sê Le Roux.

Hy meen egter ’n té hoë plantestand, veral in ’n omgewing wat gereeld onder droogtes gebuk gaan, hou ’n groot risiko in en verhoog insetkoste. “Daarom is ons plantestand daarop gemik om risiko te beperk, terwyl dit steeds winsgewende opbrengste lewer.”

Onkruid word chemies bekamp deur ’n bespuiting teen grasse, insekte en breëblaaronkruid ná plant toe te dien. Die plaagbestrydingsmiddels se samestelling wissel na gelang van die seisoen se plaagdruk. Daarna word ’n Roundup-bespuiting toegedien om die lande verder skoon te hou.

Le Roux beklemtoon dat samewerking met verteenwoordigers van saadmaatskappye, plaagbestrydingsmaatskappye en kenners in die bedryf noodsaaklik is om die beste moontlike opbrengs te verseker.

Vir hom is die samewerking met ander boere, belanghebbendes in die bedryf en verteenwoordigers van die insetmaatskappye van groot belang. “Dit is hulle wat die proewe gedoen het en wat saam met jou die pad stap. Die boer vind baat daarby om na hulle te luister en hul raad ter harte te neem.

“Uiteindelik speel alles – kenners, proewe, grondgesondheid, die regte plaagbestrydingsprogram en die keuse van kultivar – ’n rol om die beste moontlike uitkoms vir jou opbrengste te verseker.”

Navrae: Mnr. Danie le Roux, 072 049 9614.