Onlangse wetswysigings beklemtoon die staat se oogmerk om ’n kultuur van spaar te vestig en lede van aftreefondse aan te moedig om voldoende voorsiening vir hul oudag te maak.

Drie veranderinge is aangebring, naamlik ’n verpligte annuïtisering van aftreefondse, groter opsies van oordraagbaarheid tussen fondse en die beperking van onttrekkingsvoordele wat voor aftrede vir fondslede beskikbaar raak in geval van emigrasie.

Tans het lede van pensioenfondse slegs toegang tot een derde van hul geld in kontant wanneer hulle aftree-ouderdom bereik. Hierdie kontantbedrag is onderhewig aan belasting. Die balans van die lid se aftreekapitaal wat in die fonds opgebou het, moet as ’n verpligte annuïteit geneem word om ’n gereelde (meestal maandelikse) inkomste aan die afgetrede lid te voorsien.

Lede van uittredingsannuïteite is aan dieselfde beperking as pensioenfondslede onderhewig wat die kontantdeel betref. Lede van voorsorgfondse het voorheen toegang gehad tot die volle waarde van hul aftreefondse. Hulle kon dus die totale waarde in kontant neem wanneer hulle aftreeouderdom bereik het. Identiese belastingskale as vir pensioenfondse en uittredingsannuïteite is op hierdie bedrae van toepassing.

Aangesien lede van voorsorgfondse nie altyd hierdie ná-belaste kontantbedrae oordeelkundig belê het nie, het die staat besluit om lede se toegang tot kontant te beperk tot dieselfde as wat vir pensioenfondse en uittredingsannuïteit geld.

Vanaf 1 Maart is voordele wat voorsorgfondse aan hul lede betaal, dus dieselfde as dié van pensioenfondse. Lede van voorsorgfondse kan nie meer die volle fondswaarde in kontant neem nie. Bestaande lede se gevestigde belange (die waarde in die fonds tot en met 1 Maart 2021) kan steeds in kontant geneem word, maar enige waarde en bydrae plus die groei daarop wat ná hierdie datum in die fonds opbou, sal onderhewig wees aan ’n maksimum van een derde van die waarde in kontant en twee derdes van die waarde wat as ’n annuïteit of maandelikse inkomste geneem kan word.

’n Uitsondering op hierdie reël is van toepassing op voorsorgfondslede wat op 1 Maart 2021 reeds 55 jaar oud was. Hulle sal by aftrede uit dieselfde voorsorgfonds nie tot een derde van die kontant beperk word nie, maar sal volle toegang tot die totale aftreekapitaal geniet. Dit is slegs van toepassing indien die lid by aftrede steeds lid is van dieselfde voorsorgfonds as op 1 Maart.

Die kontantbeperkings op voorsorgfondse is ook van toepassing op voorsorgfondsbewaringsfondse. Omdat lede egter nie bydraes tot dié fondse kan maak nie, word hulle nie deur die wysigings geraak nie.

Indien lede hul belange na ander fondse wil oordra, word die gevestigde belange in die nuwe aftreefonds beskerm, maar enige bydraes in die nuwe fonds sal buite die beskerming van gevestigde belange plaasvind.

Ná 1 Maart kan fondswaardes vrylik tussen fondse (soos pensioen-, voorsorg- en bewaringsfondse en uittredingsannuïteit) oorgedra word inaggenome die gevestigde belange wat die fonds moes aanteken.

Wees versigtig vir oorplasings uit uittredingsannnuïteite omdat dit net na ’n ander uittredingsannuïteit oorgedra kan word.

EMIGRASIE

Voorheen het lede van aftreefondse toegang tot hul aftreekapitaal gehad indien hulle dit voor hul amptelike aftreedatum uit die fonds sou onttrek, soos wanneer hulle bedank het. Dit is aan belasting onderhewig.

’n Spesifieke vereiste vir lede van uittredingsannuïteitfondse was dat hul onttrekking as deel van hul formele emigrasie deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank erken moes wees vir doeleindes van valutabeheer.

Vanaf 1 Maart is die beginsel van emigrasie uitgefaseer. In hierdie opsig sal emigrasie nie meer vir lede van uittredingsannuïteite en bewaringsfonds erken word nie. Hierdie lede sal dus nou slegs ’n onttrekkingsvoordeel uit dié fondse kan neem indien hul emigrasie deur die Reserwebank erken en goedgekeur is voor op of 28 Februarie 2021, of hulle nie as Suid-Afrikaanse inwoners beskou kan word vir ’n termyn van drie jaar of langer sedert 1 Maart 2021 nie. 

Me. Deirdre O’Reilly is ’n regs-en-sakekonsultant van die finansiëledienstemaatskappy Allegiance Consulting. NAVRAE: E-pos: info@allegiance.co.za