27.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
27.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
28.1 - No Run! Prenelan Subrayen to Sarfaraz Khan.
28.2 - No Run! Prenelan Subrayen to Sarfaraz Khan.
28.3 - No Run! Prenelan Subrayen to Sarfaraz Khan.
28.4 - No Run! Prenelan Subrayen to Sarfaraz Khan.
28.5 - No Run! Prenelan Subrayen to Sarfaraz Khan.
28.6 - No Run! Prenelan Subrayen to Sarfaraz Khan.
29.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
29.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
29.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
29.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
29.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
29.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
30.1 - No Run! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
30.2 - No Run! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
30.3 - 2 Runs! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
30.4 - No Run! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
30.5 - No Run! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
30.6 - No Run! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
31.1 - SIX! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
31.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
31.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
31.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
31.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
31.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
32.1 - No Run! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
32.2 - No Run! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
32.3 - No Run! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
32.4 - FOUR! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
32.5 - No Run! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
32.6 - No Run! Lutho Sipamla to Sarfaraz Khan.
33.1 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
33.2 - Stump OUT! Senuran Muthusamy to Sarfaraz Khan.
33.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
33.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
33.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
33.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
34.1 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
34.2 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
34.3 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
34.4 - 2 Runs! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
34.5 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
34.6 - 1 Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
35.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
35.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
35.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
35.4 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
35.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
35.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
36.1 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
36.2 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
36.3 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
36.4 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
36.5 - FOUR! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
36.6 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
37.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
37.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
37.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
37.4 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
37.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
37.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
38.1 - FOUR! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
38.2 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
38.3 - FOUR! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
38.4 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
38.5 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
38.6 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
39.1 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
39.2 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
39.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
39.4 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
39.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
39.6 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
40.1 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
40.2 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
40.3 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
40.4 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
40.5 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
40.6 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
41.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
41.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
41.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
41.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
41.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
41.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
42.1 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
42.2 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
42.3 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
42.4 - FOUR! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
42.5 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
42.6 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
43.1 - No Run! Marco Jansen to Hanuma Vihari.
43.2 - FOUR! Marco Jansen to Hanuma Vihari.
43.3 - No Run! Marco Jansen to Hanuma Vihari.
43.4 - No Run! Marco Jansen to Hanuma Vihari.
43.5 - No Run! Marco Jansen to Hanuma Vihari.
43.6 - No Run! Marco Jansen to Hanuma Vihari.
44.1 - 5 Runs! Migael Pretorius to Ishan Kishan.
44.2 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
44.3 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
44.4 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
44.5 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
44.6 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
45.1 - 1 LEG BYE! Marco Jansen to Ishan Kishan.
45.2 - 1 Run! Marco Jansen to Hanuma Vihari.
45.3 - 1 Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
45.4 - 1 Run! Marco Jansen to Hanuma Vihari.
45.5 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
45.6 - 2 Runs! Marco Jansen to Ishan Kishan.
46.1 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
46.2 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
46.3 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
46.4 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
46.5 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
46.6 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
47.1 - FOUR! Marco Jansen to Ishan Kishan.
47.2 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
47.3 - 1 Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
47.4 - 1 Run! Marco Jansen to Hanuma Vihari.
47.5 - 3 Runs! Marco Jansen to Ishan Kishan.
47.6 - No Run! Marco Jansen to Hanuma Vihari.
48.1 - No Run! Migael Pretorius to Ishan Kishan.
48.2 - No Run! Migael Pretorius to Ishan Kishan.
48.3 - 1 Run! Migael Pretorius to Ishan Kishan.
48.4 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
48.5 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
48.6 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
49.1 - FOUR! Marco Jansen to Ishan Kishan.
49.2 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
49.3 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
49.4 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
49.5 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
49.6 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
50.1 - No Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
50.2 - No Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
50.3 - No Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
50.4 - No Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
50.5 - 1 Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
50.6 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
51.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
51.2 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
51.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
51.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
51.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
51.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
52.1 - 3 Runs! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
52.2 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
52.3 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
52.4 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
52.5 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
52.6 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
53.1 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
53.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
53.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
53.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
53.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
53.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
54.1 - No Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
54.2 - 1 Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
54.3 - SIX! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
54.4 - 1 Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
54.5 - No Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
54.6 - 1 Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
55.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
55.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
55.3 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
55.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
55.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
55.6 - 1 NB + 1 Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
56.1 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
56.2 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
56.3 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
56.4 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
56.5 - 1 Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
56.6 - No Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
57.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
57.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
57.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
57.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
57.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
57.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
55.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
58.1 - No Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
58.2 - 1 Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
58.3 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
58.4 - 2 Runs! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
58.5 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
58.6 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
59.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
59.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
59.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
59.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
59.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
59.6 - 3 Runs! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
60.1 - No Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
60.2 - 1 Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
60.3 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
60.4 - FOUR! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
60.5 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
60.6 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
61.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
61.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
61.3 - FOUR! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
61.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
61.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
61.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
62.1 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
62.2 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
62.3 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
62.4 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
62.5 - 1 Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
62.6 - No Run! Prenelan Subrayen to Hanuma Vihari.
63.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
63.2 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
63.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
63.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
63.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
63.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
64.1 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
64.2 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
64.3 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
64.4 - No Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
64.5 - FOUR! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
64.6 - 1 Run! Prenelan Subrayen to Ishan Kishan.
65.1 - FOUR! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
65.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
65.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
65.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
65.5 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
65.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
66.1 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
66.2 - 1 Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
66.3 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
66.4 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
66.5 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
66.6 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
67.1 - 2 Runs! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
67.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
67.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
67.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
67.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
67.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
68.1 - 1 Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
68.2 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
68.3 - FOUR! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
68.4 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
68.5 - FOUR! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
68.6 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
69.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
69.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
69.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
69.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
69.5 - 2 Runs! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
69.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
70.1 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
70.2 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
70.3 - 1 Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
70.4 - No Run! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
70.5 - LBW OUT! Lutho Sipamla to Hanuma Vihari.
70.6 - No Run! Lutho Sipamla to Deepak Chahar.
71.1 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
71.2 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Deepak Chahar.
71.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
71.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
71.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Deepak Chahar.
72.1 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
72.2 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
72.3 - FOUR! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
72.4 - 1 LEG BYE! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
71.5 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
72.5 - No Run! Lutho Sipamla to Deepak Chahar.
72.6 - No Run! Lutho Sipamla to Deepak Chahar.
73.1 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Ishan Kishan.
73.2 - FOUR! Senuran Muthusamy to Deepak Chahar.
73.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Deepak Chahar.
73.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Deepak Chahar.
73.5 - FOUR! Senuran Muthusamy to Deepak Chahar.
73.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Deepak Chahar.
74.1 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
74.2 - FOUR! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
74.3 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
74.4 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
74.5 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
74.6 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
75.1 - No Run! Marco Jansen to Deepak Chahar.
75.3 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
75.4 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
75.2 - 1 Run! Marco Jansen to Deepak Chahar.
75.5 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
75.6 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
76.1 - No Run! Lutho Sipamla to Deepak Chahar.
76.2 - No Run! Lutho Sipamla to Deepak Chahar.
76.3 - No Run! Lutho Sipamla to Deepak Chahar.
76.4 - No Run! Lutho Sipamla to Deepak Chahar.
76.5 - Catch OUT! Lutho Sipamla to Deepak Chahar.
76.6 - No Run! Lutho Sipamla to Krishnappa Gowtham.
77.1 - No Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
77.2 - 1 Run! Marco Jansen to Ishan Kishan.
77.3 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
77.4 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
77.5 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
77.6 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
78.1 - 1 Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
78.2 - No Run! Lutho Sipamla to Krishnappa Gowtham.
78.3 - No Run! Lutho Sipamla to Krishnappa Gowtham.
78.4 - No Run! Lutho Sipamla to Krishnappa Gowtham.
78.5 - 1 Run! Lutho Sipamla to Krishnappa Gowtham.
78.6 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
79.1 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
79.2 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
79.3 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
79.4 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
79.5 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
79.6 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
80.1 - 1 Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
80.2 - 3 Runs! Lutho Sipamla to Krishnappa Gowtham.
80.3 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
80.4 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
80.5 - 1 Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
80.6 - 1 Run! Lutho Sipamla to Krishnappa Gowtham.
81.1 - 4 LEG BYES! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
81.2 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
81.3 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
81.4 - No Run! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
81.5 - Catch OUT! Marco Jansen to Krishnappa Gowtham.
81.6 - No Run! Marco Jansen to Saurabh Kumar.
82.1 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
82.2 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
82.3 - 1 Run! Lutho Sipamla to Ishan Kishan.
82.4 - No Run! Lutho Sipamla to Saurabh Kumar.
82.5 - Clean BOWLED! Lutho Sipamla to Saurabh Kumar.
82.6 - No Run! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
83.1 - Catch OUT! Marco Jansen to Ishan Kishan.
83.2 - No Run! Marco Jansen to Ishan Porel.
83.3 - 1 WIDE! Marco Jansen to Ishan Porel.
83.3 - No Run! Marco Jansen to Ishan Porel.
83.4 - No Run! Marco Jansen to Ishan Porel.
83.5 - 1 Run! Marco Jansen to Ishan Porel.
83.6 - No Run! Marco Jansen to Navdeep Saini.
84.1 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Porel.
84.2 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Porel.
84.3 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Porel.
84.4 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Porel.
84.5 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Porel.
84.6 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Porel.
85.1 - No Run! Marco Jansen to Navdeep Saini.
85.2 - No Run! Marco Jansen to Navdeep Saini.
85.3 - No Run! Marco Jansen to Navdeep Saini.
85.4 - No Run! Marco Jansen to Navdeep Saini.
85.5 - No Run! Marco Jansen to Navdeep Saini.
85.6 - No Run! Marco Jansen to Navdeep Saini.
86.1 - No Run! Lutho Sipamla to Ishan Porel.
86.2 - 1 Run! Lutho Sipamla to Ishan Porel.
86.3 - FOUR! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
86.4 - No Run! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
86.5 - FOUR! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
86.6 - FOUR! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
87.1 - No Run! Marco Jansen to Ishan Porel.
87.2 - No Run! Marco Jansen to Ishan Porel.
87.3 - No Run! Marco Jansen to Ishan Porel.
87.4 - 2 Runs! Marco Jansen to Ishan Porel.
87.5 - No Run! Marco Jansen to Ishan Porel.
87.6 - No Run! Marco Jansen to Ishan Porel.
88.1 - No Run! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
88.2 - FOUR! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
88.3 - SIX! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
88.4 - No Run! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
88.5 - No Run! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
88.6 - FOUR! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
89.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Porel.
89.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Ishan Porel.
89.3 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Ishan Porel.
89.4 - No Run! Senuran Muthusamy to Navdeep Saini.
89.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Navdeep Saini.
89.6 - 1 Run! Senuran Muthusamy to Navdeep Saini.
90.1 - Catch OUT! Lutho Sipamla to Navdeep Saini.
1.1 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
1.2 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
0.1 - 1 Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
0.2 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
0.3 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
0.4 - 1 LEG BYE! Deepak Chahar to Pieter Malan.
0.5 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
0.6 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
1.3 - FOUR! Ishan Porel to Pieter Malan.
1.4 - 1 WIDE! Ishan Porel to Pieter Malan.
1.4 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
1.5 - 1 WIDE! Ishan Porel to Pieter Malan.
1.5 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
1.6 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
2.1 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
2.2 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
2.3 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
2.4 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
2.5 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
2.6 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
3.1 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
3.2 - FOUR! Ishan Porel to Pieter Malan.
3.3 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
3.4 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
3.5 - 1 Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
3.6 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
4.1 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
4.2 - 1 Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
5.1 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
4.3 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
4.4 - FOUR! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
4.5 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
4.6 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
5.2 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
5.3 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
5.4 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
5.5 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
5.6 - FOUR! Ishan Porel to Pieter Malan.
6.1 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
6.2 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
6.3 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
6.4 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
6.5 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
6.6 - No Run! Deepak Chahar to Sarel Erwee.
7.1 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
7.2 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
7.3 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
7.4 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
7.5 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
7.6 - 1 Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
8.1 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
8.2 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
8.3 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
8.4 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
8.5 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
9.1 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
9.2 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
9.3 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
8.6 - 2 Runs! Deepak Chahar to Pieter Malan.
9.4 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
9.5 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
9.6 - 2 Runs! Ishan Porel to Sarel Erwee.
10.1 - FOUR! Deepak Chahar to Pieter Malan.
10.2 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
10.3 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
10.4 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
10.5 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
10.6 - No Run! Deepak Chahar to Pieter Malan.
11.1 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
11.2 - 1 Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
11.3 - No Run! Ishan Porel to Pieter Malan.
11.4 - 3 Runs! Ishan Porel to Pieter Malan.
11.5 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
11.6 - 1 Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
12.1 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
12.2 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
12.3 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
12.4 - FOUR! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
12.5 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
12.6 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
13.1 - No Run! Saurabh Kumar to Pieter Malan.
13.2 - No Run! Saurabh Kumar to Pieter Malan.
13.3 - No Run! Saurabh Kumar to Pieter Malan.
13.4 - 2 Runs! Saurabh Kumar to Pieter Malan.
13.5 - 1 Run! Saurabh Kumar to Pieter Malan.
13.6 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
14.1 - No Run! Navdeep Saini to Pieter Malan.
14.2 - No Run! Navdeep Saini to Pieter Malan.
14.3 - LBW OUT! Navdeep Saini to Pieter Malan.
14.4 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
14.5 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
14.6 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
15.1 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
15.2 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
15.3 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
15.4 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
15.5 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
15.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
16.1 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
16.2 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
16.3 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
16.4 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
16.5 - FOUR! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
16.6 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
17.1 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
17.2 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
17.3 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
17.4 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
17.5 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
17.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
18.1 - FOUR! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
18.2 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
18.3 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
18.4 - 1 Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
18.5 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
18.6 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
19.1 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
19.2 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
19.3 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
19.4 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
19.5 - FOUR! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
19.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
20.1 - FOUR! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
20.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
20.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
20.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
20.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
20.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
21.1 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
21.2 - FOUR! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
21.3 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
21.4 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
21.5 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
21.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
22.1 - FOUR! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
22.2 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
22.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
22.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
22.5 - 2 Runs! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
22.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
23.1 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
23.2 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
23.3 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
23.4 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
23.5 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
23.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
24.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
24.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
24.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
24.4 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
24.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
24.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
25.1 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
25.2 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
25.3 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
25.4 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
25.5 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
25.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
26.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
26.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
26.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
26.4 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
26.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
26.6 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
27.1 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
27.2 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
27.3 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
27.4 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
27.5 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
27.6 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
28.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
28.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
28.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
28.4 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
28.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
28.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
29.1 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
29.2 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
29.3 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
29.4 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
29.5 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
29.6 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
30.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
30.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
30.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
30.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
30.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
30.6 - 3 Runs! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
31.1 - 2 Runs! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
31.2 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
31.3 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
31.4 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
31.5 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
31.6 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
32.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
32.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
32.3 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
32.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
32.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
32.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
33.1 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
33.2 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
33.3 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
33.4 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
33.5 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
33.6 - 2 Runs! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
34.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
34.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
34.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
34.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
34.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
34.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
35.1 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
35.2 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
35.3 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
35.4 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
35.5 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
35.6 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
36.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
36.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
36.3 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
36.4 - FOUR! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
36.5 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
36.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
37.1 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
37.2 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
37.3 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
37.4 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
37.5 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
37.6 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
38.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
38.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
38.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
38.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
38.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
38.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
39.1 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
39.2 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
39.3 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
39.4 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
39.5 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
39.6 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
40.1 - SIX! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
40.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
40.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
40.4 - 2 LEG BYES! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
40.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
40.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
41.1 - FOUR! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
41.2 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
41.3 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
41.4 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
41.5 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
41.6 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
42.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
42.2 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
42.3 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
42.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
42.5 - FOUR! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
42.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
43.1 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
43.2 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
43.3 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
43.4 - FOUR! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
43.5 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
43.6 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
44.1 - 2 Runs! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
44.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
44.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
44.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
44.5 - 1 LEG BYE! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
44.6 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
45.1 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
45.2 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
45.3 - FOUR! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
45.4 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
45.5 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
45.6 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
46.1 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
46.2 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
46.3 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
46.4 - FOUR! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
46.5 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
46.6 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
47.1 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
47.2 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
47.3 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
47.4 - 1 Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
47.5 - No Run! Ishan Porel to Zubayr Hamza.
47.6 - No Run! Ishan Porel to Zubayr Hamza.
48.1 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
48.2 - FOUR! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
48.3 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
48.4 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
48.5 - 1 Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
48.6 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
49.1 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
49.2 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
49.3 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
49.4 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
49.5 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
49.6 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
50.1 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
50.2 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
50.3 - FOUR! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
50.4 - FOUR! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
50.5 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
50.6 - FOUR! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
51.1 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
51.2 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
51.3 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
51.4 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
51.5 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
51.6 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
52.1 - 3 Runs! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
52.2 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
52.3 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
52.4 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
52.5 - 1 Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
52.6 - No Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
53.1 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
53.2 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
53.3 - 2 Runs! Ishan Porel to Sarel Erwee.
53.4 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
53.5 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
53.6 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
54.1 - 2 Runs! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
54.2 - 1 Run! Navdeep Saini to Zubayr Hamza.
54.3 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
54.4 - No Run! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
54.5 - FOUR! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
54.6 - FOUR! Navdeep Saini to Sarel Erwee.
55.1 - 2 Runs! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
55.2 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
55.3 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
55.4 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
55.5 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
55.6 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
56.1 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
56.2 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
56.3 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
56.4 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
56.5 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
56.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
57.1 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
57.2 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
57.3 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
57.4 - No Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
57.5 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Sarel Erwee.
57.6 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
58.1 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
58.2 - FOUR! Ishan Porel to Sarel Erwee.
58.3 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
58.4 - 1 WIDE! Ishan Porel to Sarel Erwee.
58.4 - 1 Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
58.5 - No Run! Ishan Porel to Zubayr Hamza.
58.6 - No Run! Ishan Porel to Zubayr Hamza.
59.1 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
59.2 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
59.3 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
59.4 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
59.5 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
59.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
60.1 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
60.2 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
60.3 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
60.4 - 1 Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
60.5 - 1 Run! Ishan Porel to Zubayr Hamza.
60.6 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
61.1 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
61.2 - FOUR! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
61.3 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
61.4 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
61.5 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
61.6 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
62.1 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
62.2 - No Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
62.3 - 1 Run! Ishan Porel to Sarel Erwee.
62.4 - No Run! Ishan Porel to Zubayr Hamza.
62.5 - No Run! Ishan Porel to Zubayr Hamza.
62.6 - No Run! Ishan Porel to Zubayr Hamza.
63.1 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
63.2 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
63.3 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
63.4 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
63.5 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
63.6 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
64.1 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
64.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
64.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
64.4 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
64.5 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
64.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
65.1 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
65.2 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
65.3 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
65.4 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
65.5 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
65.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
66.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
66.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
66.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
66.4 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
66.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
66.6 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
67.1 - 2 Runs! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
67.2 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
67.3 - No Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
67.4 - 1 Run! Saurabh Kumar to Sarel Erwee.
67.5 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
67.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
68.1 - Clean BOWLED! Krishnappa Gowtham to Sarel Erwee.
68.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
68.3 - 1 WIDE! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
68.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
68.4 - 2 Runs! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
68.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
68.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
69.1 - FOUR! Deepak Chahar to Zubayr Hamza.
69.2 - 1 Run! Deepak Chahar to Zubayr Hamza.
69.3 - No Run! Deepak Chahar to Tony de Zorzi.
69.4 - No Run! Deepak Chahar to Tony de Zorzi.
69.5 - No Run! Deepak Chahar to Tony de Zorzi.
69.6 - FOUR! Deepak Chahar to Tony de Zorzi.
70.1 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
70.2 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
70.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
70.4 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
70.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
70.6 - 1 NO BALL! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
70.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
71.1 - 1 Run! Deepak Chahar to Zubayr Hamza.
71.2 - 1 Run! Deepak Chahar to Tony de Zorzi.
71.3 - No Run! Deepak Chahar to Zubayr Hamza.
71.4 - FOUR! Deepak Chahar to Zubayr Hamza.
71.5 - No Run! Deepak Chahar to Zubayr Hamza.
71.6 - 1 Run! Deepak Chahar to Zubayr Hamza.
72.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
72.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
72.3 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
72.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
72.5 - FOUR! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
72.6 - FOUR! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
73.1 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
73.2 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
73.3 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Tony de Zorzi.
73.4 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
73.5 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
73.6 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Tony de Zorzi.
74.1 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
74.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
74.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
74.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
74.5 - 2 LEG BYES! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
74.6 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
75.1 - 2 Runs! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
75.2 - 1 LEG BYE! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
75.3 - No Run! Sarfaraz Khan to Tony de Zorzi.
75.4 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Tony de Zorzi.
75.5 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
75.6 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Tony de Zorzi.
76.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
76.2 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
76.3 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
76.4 - 2 Runs! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
76.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
76.6 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
77.1 - SIX! Sarfaraz Khan to Tony de Zorzi.
77.2 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Tony de Zorzi.
77.3 - No Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
77.4 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
77.5 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Tony de Zorzi.
77.6 - 1 Run! Sarfaraz Khan to Zubayr Hamza.
78.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
78.2 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
78.3 - FOUR! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
78.4 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
78.5 - Catch OUT! Krishnappa Gowtham to Tony de Zorzi.
78.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Khaya Zondo.
79.1 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
79.2 - 2 Runs! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
79.3 - No Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
79.4 - 1 Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
79.5 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
79.6 - No Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
80.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Khaya Zondo.
80.2 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Khaya Zondo.
80.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
80.4 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
80.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
80.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
81.1 - No Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
81.2 - 1 Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
81.3 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
81.4 - No Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
81.5 - No Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
81.6 - No Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
82.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
82.2 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
82.3 - No Run! Krishnappa Gowtham to Khaya Zondo.
82.4 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Khaya Zondo.
82.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
82.6 - No Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
83.1 - No Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
83.2 - No Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
83.3 - 2 Runs! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
83.4 - No Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
83.5 - 1 Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
83.6 - 2 Runs! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
84.1 - No Run! Krishnappa Gowtham to Khaya Zondo.
84.2 - 2 Runs! Krishnappa Gowtham to Khaya Zondo.
84.3 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Khaya Zondo.
84.4 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Zubayr Hamza.
84.5 - No Run! Krishnappa Gowtham to Khaya Zondo.
84.6 - 1 Run! Krishnappa Gowtham to Khaya Zondo.
85.1 - 1 Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
85.2 - 1 Run! Saurabh Kumar to Zubayr Hamza.
85.3 - No Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
85.4 - 2 Runs! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
85.5 - No Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
85.6 - 1 Run! Saurabh Kumar to Khaya Zondo.
0.1 - No Run! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
0.2 - 1 Run! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
0.3 - 2 Runs! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
0.4 - No Run! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
0.5 - FOUR! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
0.6 - No Run! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
1.1 - No Run! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
1.2 - No Run! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
1.3 - 1 LEG BYE! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
1.4 - FOUR! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
1.5 - No Run! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
1.6 - No Run! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
2.1 - 2 Runs! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
2.2 - FOUR! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
2.3 - No Run! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
2.4 - No Run! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
2.5 - No Run! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
2.6 - No Run! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
3.1 - No Run! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
3.2 - No Run! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
3.3 - No Run! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
3.4 - No Run! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
3.5 - No Run! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
3.6 - 1 Run! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
4.1 - No Run! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
4.2 - No Run! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
4.3 - FOUR! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
4.4 - No Run! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
4.5 - No Run! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
4.6 - No Run! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
5.1 - 2 LEG BYES! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
5.2 - 1 Run! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
5.3 - No Run! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
5.4 - FOUR! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
5.5 - No Run! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
5.6 - 1 LEG BYE! Marco Jansen to Abhimanyu Easwaran.
6.1 - No Run! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
6.2 - Clean BOWLED! Lutho Sipamla to Abhimanyu Easwaran.
6.3 - No Run! Lutho Sipamla to Devdutt Padikkal.
6.4 - No Run! Lutho Sipamla to Devdutt Padikkal.
6.5 - 1 Run! Lutho Sipamla to Devdutt Padikkal.
6.6 - No Run! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
7.1 - No Run! Marco Jansen to Devdutt Padikkal.
7.2 - 2 Runs! Marco Jansen to Devdutt Padikkal.
7.3 - No Run! Marco Jansen to Devdutt Padikkal.
7.4 - No Run! Marco Jansen to Devdutt Padikkal.
7.5 - No Run! Marco Jansen to Devdutt Padikkal.
7.6 - FOUR! Marco Jansen to Devdutt Padikkal.
8.1 - No Run! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
8.2 - FOUR! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
8.3 - No Run! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
8.4 - No Run! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
8.5 - FOUR! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
8.6 - FOUR! Lutho Sipamla to Prithvi Shaw.
9.1 - 1 Run! Marco Jansen to Devdutt Padikkal.
9.2 - No Run! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
9.3 - No Run! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
9.4 - No Run! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
9.5 - No Run! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
9.6 - FOUR! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
10.1 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
10.2 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
10.3 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
10.4 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
10.5 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
10.6 - 2 Runs! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
11.1 - No Run! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
11.2 - FOUR! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
11.3 - 1 Run! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
11.4 - No Run! Marco Jansen to Devdutt Padikkal.
11.5 - 1 Run! Marco Jansen to Devdutt Padikkal.
11.6 - FOUR! Marco Jansen to Prithvi Shaw.
12.1 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
12.2 - 3 Runs! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
12.3 - 1 Run! Migael Pretorius to Prithvi Shaw.
12.4 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
12.5 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
12.6 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
13.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Prithvi Shaw.
13.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Prithvi Shaw.
13.3 - FOUR! Senuran Muthusamy to Prithvi Shaw.
13.4 - Catch OUT! Senuran Muthusamy to Prithvi Shaw.
13.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
13.6 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
14.1 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
14.2 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
14.3 - 1 Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
14.4 - 1 Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
14.5 - No Run! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
14.6 - Catch OUT! Migael Pretorius to Devdutt Padikkal.
15.1 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
15.2 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
15.3 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
15.4 - FOUR! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
15.5 - No Run! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
15.6 - 1 BYE! Senuran Muthusamy to Hanuma Vihari.
16.1 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
16.2 - FOUR! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
16.3 - FOUR! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
16.4 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
16.5 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
16.6 - No Run! Migael Pretorius to Hanuma Vihari.
South Africa A
India A
Wedstryd-inligting
South Africa A
268/10 & 311/3
India A
276/10 & 90/3
Loot:
South Africa A , elected to Batting
Skeidsregters:
Wedstryd-status:
Match drawn
Kolfwerk
L
B
4'e
6'e
Sarel Erwee
75
180
8
0
Pieter Malan
0
14
0
0
Zubayr Hamza
16
42
2
0
Tony de Zorzi
58
105
8
0
Khaya Zondo
56
98
8
1
Senuran Muthusamy
0
3
0
0
Sinethemba Qeshile
22
68
2
0
Marco Jansen
12
25
2
0
Migael Pretorius
10
25
1
0
Prenelan Subrayen
2
10
0
0
Lutho Sipamla
0
1
0
0
Ekstras b 3 p 0 nb 2 lb 10, w 2)
17
Totaal (10 paaltjies, 94.5 boulbeurte)
268/94.5
Boulwerk
BB
LB
L
P
Deepak Chahar
16.5
4
45
4
Navdeep Saini
22
7
51
3
Ishan Porel
11
3
43
0
Krishnappa Gowtham
23
6
64
0
Saurabh Kumar
22
6
52
2
Val van paaltjies
1-11(Pieter Malan 5.2 ov)
2-44(Zubayr Hamza 17.5 ov)
3-155(Tony de Zorzi 52.6 ov)
4-187(Sarel Erwee 63.5 ov)
5-187(Senuran Muthusamy 65.2 ov)
6-238(Khaya Zondo 81.5 ov)
7-243(Sinethemba Qeshile 86.5 ov)
8-262(Migael Pretorius 92.4 ov)
9-268(Prenelan Subrayen 94.4 ov)
10-268(Lutho Sipamla 94.5 ov)
Kolfwerk
L
B
4'e
6'e
Sarel Erwee
97
215
10
1
Pieter Malan
27
50
4
0
Zubayr Hamza
125
192
15
0
Tony de Zorzi
33
32
3
1
Khaya Zondo
17
28
0
0
Sinethemba Qeshile
0
0
0
0
Senuran Muthusamy
0
0
0
0
Marco Jansen
0
0
0
0
Migael Pretorius
0
0
0
0
Prenelan Subrayen
0
0
0
0
Lutho Sipamla
0
0
0
0
Ekstras b 0 p 0 nb 1 lb 7, w 4)
12
Totaal (3 paaltjies, 86.0 boulbeurte)
311/86.0
Boulwerk
BB
LB
L
P
Ishan Porel
13
2
35
0
Deepak Chahar
8
2
28
0
Navdeep Saini
9
1
49
1
Saurabh Kumar
21
3
64
0
Krishnappa Gowtham
24
2
81
2
Sarfaraz Khan
11
0
47
0
Val van paaltjies
1-43(Pieter Malan 14.3 ov)
2-221(Sarel Erwee 68.1 ov)
3-287(Tony de Zorzi 78.5 ov)
Kolfwerk
L
B
4'e
6'e
Prithvi Shaw
5
12
0
0
Abhimanyu Easwaran
28
53
5
0
Devdutt Padikkal
8
16
1
0
Hanuma Vihari
64
171
6
1
Sarfaraz Khan
14
57
2
0
Ishan Kishan
90
152
12
1
Deepak Chahar
10
17
2
0
Krishnappa Gowtham
5
22
0
0
Saurabh Kumar
0
3
0
0
Navdeep Saini
27
22
5
1
Ishan Porel
5
21
0
0
Ekstras b 4 p 0 nb 5 lb 10, w 1)
20
Totaal (10 paaltjies, 90.1 boulbeurte)
276/90.1
Boulwerk
BB
LB
L
P
Marco Jansen
20
6
48
3
Lutho Sipamla
22.1
2
99
5
Migael Pretorius
13
5
27
1
Senuran Muthusamy
24
4
56
1
Prenelan Subrayen
11
2
32
0
Val van paaltjies
1-17(Prithvi Shaw 3.6 ov)
2-46(Devdutt Padikkal 11.1 ov)
3-55(Abhimanyu Easwaran 16.1 ov)
4-92(Sarfaraz Khan 33.2 ov)
5-207(Hanuma Vihari 70.5 ov)
6-229(Deepak Chahar 76.5 ov)
7-242(Krishnappa Gowtham 81.5 ov)
8-243(Saurabh Kumar 82.5 ov)
9-243(Ishan Kishan 83.1 ov)
10-276(Navdeep Saini 90.1 ov)
Kolfwerk
L
B
4'e
6'e
Prithvi Shaw
38
34
8
0
Abhimanyu Easwaran
19
25
4
0
Devdutt Padikkal
15
28
1
0
Hanuma Vihari
13
15
3
0
Ishan Kishan
0
0
0
0
Upendra Yadav
0
0
0
0
Sarfaraz Khan
0
0
0
0
Rahul Chahar
0
0
0
0
Saurabh Kumar
0
0
0
0
Navdeep Saini
0
0
0
0
Ishan Porel
0
0
0
0
Krishnappa Gowtham
0
0
0
0
Ekstras b 1 p 0 nb 0 lb 4, w 0)
5
Totaal (3 paaltjies, 17.0 boulbeurte)
90/17.0
Boulwerk
BB
LB
L
P
Lutho Sipamla
5
0
30
1
Marco Jansen
6
0
31
0
Migael Pretorius
4
0
16
1
Senuran Muthusamy
2
0
8
1
Val van paaltjies
1-31(Abhimanyu Easwaran 6.2 ov)
2-75(Prithvi Shaw 13.4 ov)
3-77(Devdutt Padikkal 14.6 ov)