0.1 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
0.2 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
0.3 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
0.4 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
0.5 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
0.6 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
1.1 - No Run! Sese Bau to Sushant Modani.
1.2 - 1 Run! Sese Bau to Sushant Modani.
1.3 - FOUR! Sese Bau to Steven Taylor.
1.4 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
1.5 - 1 Run! Sese Bau to Steven Taylor.
1.6 - No Run! Sese Bau to Sushant Modani.
2.1 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
2.2 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
2.3 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
2.4 - 1 LEG BYE! Semo Kamea to Steven Taylor.
2.5 - No Run! Semo Kamea to Sushant Modani.
2.6 - No Run! Semo Kamea to Sushant Modani.
3.1 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
3.2 - 1 Run! Sese Bau to Steven Taylor.
3.3 - No Run! Sese Bau to Sushant Modani.
3.4 - FOUR! Sese Bau to Sushant Modani.
3.5 - 1 Run! Sese Bau to Sushant Modani.
3.6 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
4.1 - No Run! Semo Kamea to Sushant Modani.
4.2 - 3 Runs! Semo Kamea to Sushant Modani.
4.3 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
4.4 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
4.5 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
4.6 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
5.1 - No Run! Sese Bau to Sushant Modani.
5.2 - No Run! Sese Bau to Sushant Modani.
5.3 - No Run! Sese Bau to Sushant Modani.
5.4 - 1 Run! Sese Bau to Sushant Modani.
5.5 - SIX! Sese Bau to Steven Taylor.
5.6 - 1NB+1Run+RunOUT! Sese Bau to Steven Taylor.
6.1 - No Run! Semo Kamea to Saiteja Mukkamalla.
6.2 - 2 Runs! Semo Kamea to Saiteja Mukkamalla.
6.3 - No Run! Semo Kamea to Saiteja Mukkamalla.
6.4 - No Run! Semo Kamea to Saiteja Mukkamalla.
6.5 - Catch OUT! Semo Kamea to Saiteja Mukkamalla.
6.6 - No Run! Semo Kamea to Monank Patel.
7.1 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
7.2 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
7.3 - FOUR! Sese Bau to Steven Taylor.
7.4 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
7.5 - 1 Run! Sese Bau to Steven Taylor.
7.6 - No Run! Sese Bau to Monank Patel.
8.1 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
8.2 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
8.3 - 1 Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
8.4 - 3 Runs! Semo Kamea to Monank Patel.
8.5 - 1 Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
8.6 - No Run! Semo Kamea to Monank Patel.
9.1 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
9.2 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
9.3 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
9.4 - 1 Run! Assad Vala to Monank Patel.
9.5 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
9.6 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
5.6 - 1 Run! Sese Bau to Saiteja Mukkamalla.
10.1 - 1 Run! Chad Soper to Monank Patel.
10.2 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
10.3 - 1 Run! Chad Soper to Steven Taylor.
10.4 - No Run! Chad Soper to Monank Patel.
10.5 - 1 Run! Chad Soper to Monank Patel.
10.6 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
11.1 - No Run! Assad Vala to Monank Patel.
11.2 - No Run! Assad Vala to Monank Patel.
11.3 - 2 Runs! Assad Vala to Monank Patel.
11.4 - 1 Run! Assad Vala to Monank Patel.
11.5 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
11.6 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
12.1 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
12.2 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
12.3 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
12.4 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
12.5 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
12.6 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
13.1 - No Run! Assad Vala to Monank Patel.
13.2 - No Run! Assad Vala to Monank Patel.
13.3 - 1 Run! Assad Vala to Monank Patel.
13.4 - 1 LEG BYE! Assad Vala to Steven Taylor.
13.5 - 1 Run! Assad Vala to Monank Patel.
13.6 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
14.1 - No Run! Chad Soper to Monank Patel.
14.2 - No Run! Chad Soper to Monank Patel.
14.3 - 1 Run! Chad Soper to Monank Patel.
14.4 - FOUR! Chad Soper to Steven Taylor.
14.5 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
14.6 - 1 Run! Chad Soper to Steven Taylor.
15.1 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
15.2 - 1 Run! Assad Vala to Monank Patel.
15.3 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
15.4 - 1 Run! Assad Vala to Monank Patel.
15.5 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
15.6 - 1 Run! Assad Vala to Monank Patel.
16.1 - No Run! Chad Soper to Monank Patel.
16.2 - No Run! Chad Soper to Monank Patel.
16.3 - No Run! Chad Soper to Monank Patel.
16.4 - No Run! Chad Soper to Monank Patel.
16.5 - No Run! Chad Soper to Monank Patel.
16.6 - 2 Runs! Chad Soper to Monank Patel.
17.1 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
17.2 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
17.3 - FOUR! Assad Vala to Steven Taylor.
17.4 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
17.5 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
17.6 - Catch OUT! Assad Vala to Monank Patel.
18.1 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
18.2 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
18.3 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
18.4 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
18.5 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
18.6 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
19.1 - 1 Run! Assad Vala to Aaron Jones.
19.2 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
19.3 - No Run! Assad Vala to Aaron Jones.
19.4 - No Run! Assad Vala to Aaron Jones.
19.5 - 1 Run! Assad Vala to Aaron Jones.
19.6 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
20.1 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
20.2 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
20.3 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
20.4 - 1 Run! Chad Soper to Steven Taylor.
20.5 - No Run! Chad Soper to Aaron Jones.
20.6 - No Run! Chad Soper to Aaron Jones.
21.1 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
21.2 - 1 Run! Sese Bau to Steven Taylor.
21.3 - No Run! Sese Bau to Aaron Jones.
21.4 - No Run! Sese Bau to Aaron Jones.
21.5 - No Run! Sese Bau to Aaron Jones.
21.6 - No Run! Sese Bau to Aaron Jones.
22.1 - 1 Run! Riley Hekure to Steven Taylor.
22.2 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
22.3 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
22.4 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
22.5 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
22.6 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
23.1 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
23.2 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
23.3 - 1 Run! Sese Bau to Steven Taylor.
23.4 - 1 Run! Sese Bau to Aaron Jones.
23.5 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
23.6 - 1 Run! Sese Bau to Steven Taylor.
24.1 - 1 Run! Riley Hekure to Steven Taylor.
24.2 - 1 Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
24.3 - 1 Run! Riley Hekure to Steven Taylor.
24.4 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
24.5 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
24.6 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
25.1 - No Run! Sese Bau to Steven Taylor.
25.2 - FOUR! Sese Bau to Steven Taylor.
25.3 - 1 Run! Sese Bau to Steven Taylor.
25.4 - SIX! Sese Bau to Aaron Jones.
25.6 - 2 LEG BYES! Sese Bau to Aaron Jones.
25.5 - 1 Run! Sese Bau to Aaron Jones.
26.1 - 1 Run! John Kariko to Aaron Jones.
26.2 - No Run! John Kariko to Steven Taylor.
26.3 - 1 Run! John Kariko to Steven Taylor.
26.4 - 2 Runs! John Kariko to Aaron Jones.
26.5 - No Run! John Kariko to Aaron Jones.
26.6 - 1 Run! John Kariko to Aaron Jones.
27.1 - 1 Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
27.2 - 1 Run! Riley Hekure to Steven Taylor.
27.3 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
27.4 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
27.5 - 1 Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
27.6 - 1 Run! Riley Hekure to Steven Taylor.
28.1 - 2 Runs! John Kariko to Steven Taylor.
28.2 - No Run! John Kariko to Steven Taylor.
28.3 - 1 Run! John Kariko to Steven Taylor.
28.4 - 1 Run! John Kariko to Aaron Jones.
28.5 - 1 Run! John Kariko to Steven Taylor.
28.6 - 2 Runs! John Kariko to Aaron Jones.
29.1 - No Run! Riley Hekure to Steven Taylor.
29.2 - 1 BYE! Riley Hekure to Steven Taylor.
29.3 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
29.4 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
29.5 - 1 Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
29.6 - No Run! Riley Hekure to Steven Taylor.
30.1 - 1 Run! John Kariko to Aaron Jones.
30.2 - 1 Run! John Kariko to Steven Taylor.
30.3 - No Run! John Kariko to Aaron Jones.
30.4 - 1 Run! John Kariko to Aaron Jones.
30.5 - 2 Runs! John Kariko to Steven Taylor.
30.6 - 1 Run! John Kariko to Steven Taylor.
31.1 - 1 Run! Riley Hekure to Steven Taylor.
31.2 - No Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
31.5 - No Run! Riley Hekure to Steven Taylor.
31.6 - FOUR! Riley Hekure to Steven Taylor.
31.3 - 1 Run! Riley Hekure to Aaron Jones.
31.4 - No Run! Riley Hekure to Steven Taylor.
32.1 - No Run! Semo Kamea to Aaron Jones.
32.2 - 1 Run! Semo Kamea to Aaron Jones.
32.3 - 1 Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
32.4 - No Run! Semo Kamea to Aaron Jones.
32.5 - FOUR! Semo Kamea to Aaron Jones.
32.6 - No Run! Semo Kamea to Aaron Jones.
33.1 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
33.2 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
33.3 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
33.4 - 1 Run! Assad Vala to Aaron Jones.
33.5 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
33.6 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
34.1 - 1 Run! Semo Kamea to Aaron Jones.
34.2 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
34.3 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
34.4 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
34.5 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
34.6 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
35.1 - No Run! Assad Vala to Aaron Jones.
35.2 - 1 Run! Assad Vala to Aaron Jones.
35.3 - 2 Runs! Assad Vala to Steven Taylor.
35.4 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
35.5 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
35.6 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
36.1 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
36.2 - 2 Runs! Semo Kamea to Steven Taylor.
36.3 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
36.4 - 2 Runs! Semo Kamea to Steven Taylor.
36.5 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
36.6 - 5 WIDES! Semo Kamea to Steven Taylor.
36.6 - 1 WIDE! Semo Kamea to Steven Taylor.
36.6 - No Run! Semo Kamea to Steven Taylor.
37.1 - 1 Run! Assad Vala to Aaron Jones.
37.2 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
37.3 - No Run! Assad Vala to Steven Taylor.
37.4 - 1 Run! Assad Vala to Steven Taylor.
37.5 - No Run! Assad Vala to Aaron Jones.
37.6 - No Run! Assad Vala to Aaron Jones.
38.1 - 1 Run! Chad Soper to Steven Taylor.
38.2 - No Run! Chad Soper to Aaron Jones.
38.3 - 1 Run! Chad Soper to Aaron Jones.
38.4 - 2 Runs! Chad Soper to Steven Taylor.
38.5 - 2 Runs! Chad Soper to Steven Taylor.
38.6 - No Run! Chad Soper to Steven Taylor.
39.1 - 1 Run! Assad Vala to Aaron Jones.
39.2 - LBW OUT! Assad Vala to Steven Taylor.
39.3 - 1 Run! Assad Vala to Gajanand Singh.
39.4 - No Run! Assad Vala to Aaron Jones.
39.5 - 1 Run! Assad Vala to Aaron Jones.
39.6 - No Run! Assad Vala to Gajanand Singh.
40.1 - 1 Run! Chad Soper to Aaron Jones.
40.2 - No Run! Chad Soper to Gajanand Singh.
40.3 - 2 Runs! Chad Soper to Gajanand Singh.
40.4 - 1 Run! Chad Soper to Gajanand Singh.
40.5 - No Run! Chad Soper to Aaron Jones.
40.6 - 1 Run! Chad Soper to Aaron Jones.
41.1 - No Run! Sese Bau to Aaron Jones.
41.2 - 2 Runs! Sese Bau to Aaron Jones.
41.3 - 1 Run! Sese Bau to Aaron Jones.
41.4 - 1 Run! Sese Bau to Gajanand Singh.
41.5 - 1 Run! Sese Bau to Aaron Jones.
41.6 - 1 Run! Sese Bau to Gajanand Singh.
42.1 - 1 Run! Chad Soper to Gajanand Singh.
42.2 - No Run! Chad Soper to Aaron Jones.
42.3 - No Run! Chad Soper to Aaron Jones.
42.4 - No Run! Chad Soper to Aaron Jones.
42.5 - 1 Run! Chad Soper to Aaron Jones.
42.6 - No Run! Chad Soper to Gajanand Singh.
43.1 - 2 Runs! Sese Bau to Aaron Jones.
43.2 - SIX! Sese Bau to Aaron Jones.
43.3 - 1 Run! Sese Bau to Aaron Jones.
43.4 - 1 Run! Sese Bau to Gajanand Singh.
43.5 - FOUR! Sese Bau to Aaron Jones.
43.6 - 1 Run! Sese Bau to Aaron Jones.
44.1 - SIX! Chad Soper to Aaron Jones.
44.2 - 1 Run! Chad Soper to Aaron Jones.
44.3 - 1 Run! Chad Soper to Gajanand Singh.
44.4 - 1 Run! Chad Soper to Aaron Jones.
44.5 - No Run! Chad Soper to Gajanand Singh.
44.6 - No Run! Chad Soper to Gajanand Singh.
45.1 - Clean BOWLED! Riley Hekure to Aaron Jones.
45.2 - No Run! Riley Hekure to Jasdeep Singh.
45.3 - 1 Run! Riley Hekure to Jasdeep Singh.
45.4 - 2 Runs! Riley Hekure to Gajanand Singh.
45.5 - 1 NB + 1 Run! Riley Hekure to Gajanand Singh.
45.6 - 1 Run! Riley Hekure to Jasdeep Singh.
46.1 - No Run! Semo Kamea to Gajanand Singh.
46.2 - No Run! Semo Kamea to Gajanand Singh.
46.3 - 2 Runs! Semo Kamea to Gajanand Singh.
46.4 - 1 Run! Semo Kamea to Gajanand Singh.
46.5 - No Run! Semo Kamea to Jasdeep Singh.
46.6 - No Run! Semo Kamea to Jasdeep Singh.
47.1 - 1 Run! Riley Hekure to Gajanand Singh.
47.2 - FOUR! Riley Hekure to Jasdeep Singh.
47.3 - FOUR! Riley Hekure to Jasdeep Singh.
47.4 - 2 Runs! Riley Hekure to Jasdeep Singh.
47.5 - FOUR! Riley Hekure to Jasdeep Singh.
47.6 - FOUR! Riley Hekure to Jasdeep Singh.
48.1 - 1 Run! Semo Kamea to Gajanand Singh.
48.2 - No Run! Semo Kamea to Jasdeep Singh.
48.3 - LBW OUT! Semo Kamea to Jasdeep Singh.
48.4 - 1 Run! Semo Kamea to Nosthush Kenjige.
48.5 - No Run! Semo Kamea to Gajanand Singh.
45.5 - 2 Runs! Riley Hekure to Jasdeep Singh.
48.6 - Catch OUT! Semo Kamea to Gajanand Singh.
49.1 - 1 Run! Riley Hekure to Nosthush Kenjige.
49.2 - 2 Runs! Riley Hekure to Nisarg Patel.
49.3 - 2 Runs! Riley Hekure to Nisarg Patel.
49.4 - 1 Run! Riley Hekure to Nisarg Patel.
49.5 - No Run! Riley Hekure to Nosthush Kenjige.
49.6 - No Run! Riley Hekure to Nosthush Kenjige.
0.1 - No Run! Saurabh Netravalkar to Tony Ura.
0.2 - No Run! Saurabh Netravalkar to Tony Ura.
0.3 - 4 LEG BYES! Saurabh Netravalkar to Tony Ura.
0.4 - 1 Run! Saurabh Netravalkar to Tony Ura.
0.5 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
0.6 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
1.1 - 1 Run! Ali Khan to Tony Ura.
1.2 - No Run! Ali Khan to Kiplin Doriga.
1.3 - 1 Run! Ali Khan to Kiplin Doriga.
1.4 - FOUR! Ali Khan to Tony Ura.
1.5 - FOUR! Ali Khan to Tony Ura.
1.6 - No Run! Ali Khan to Tony Ura.
2.1 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
2.2 - 1 Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
2.3 - 1 Run! Saurabh Netravalkar to Tony Ura.
2.4 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
2.5 - 1 Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
2.6 - No Run! Saurabh Netravalkar to Tony Ura.
3.1 - 1 LEG BYE! Ali Khan to Kiplin Doriga.
3.2 - FOUR! Ali Khan to Tony Ura.
3.3 - Catch OUT! Ali Khan to Tony Ura.
3.4 - No Run! Ali Khan to Sese Bau.
3.5 - FOUR! Ali Khan to Sese Bau.
3.6 - No Run! Ali Khan to Sese Bau.
4.1 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
4.2 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
4.3 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
4.4 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
4.5 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
4.6 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
5.1 - No Run! Ali Khan to Sese Bau.
5.2 - No Run! Ali Khan to Sese Bau.
5.3 - No Run! Ali Khan to Sese Bau.
5.4 - Clean BOWLED! Ali Khan to Sese Bau.
5.5 - 2 Runs! Ali Khan to Assad Vala.
5.6 - No Run! Ali Khan to Assad Vala.
6.1 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
6.2 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
6.3 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
6.4 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
6.5 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
6.6 - No Run! Saurabh Netravalkar to Kiplin Doriga.
7.1 - No Run! Ali Khan to Assad Vala.
7.2 - 1 Run! Ali Khan to Assad Vala.
7.3 - LBW OUT! Ali Khan to Kiplin Doriga.
7.4 - No Run! Ali Khan to Hiri Hiri.
7.5 - No Run! Ali Khan to Hiri Hiri.
7.6 - No Run! Ali Khan to Hiri Hiri.
8.1 - No Run! Saurabh Netravalkar to Assad Vala.
8.2 - No Run! Saurabh Netravalkar to Assad Vala.
8.3 - 1 Run! Saurabh Netravalkar to Assad Vala.
8.4 - No Run! Saurabh Netravalkar to Hiri Hiri.
8.5 - No Run! Saurabh Netravalkar to Hiri Hiri.
8.6 - No Run! Saurabh Netravalkar to Hiri Hiri.
9.1 - No Run! Ali Khan to Assad Vala.
9.2 - No Run! Ali Khan to Assad Vala.
9.3 - No Run! Ali Khan to Assad Vala.
9.4 - No Run! Ali Khan to Assad Vala.
9.5 - 3 Runs! Ali Khan to Assad Vala.
9.6 - No Run! Ali Khan to Hiri Hiri.
10.1 - 1 Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
10.2 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
10.3 - 1 Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
10.4 - 1 Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
10.5 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
10.6 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
11.1 - No Run! Ali Khan to Assad Vala.
11.2 - No Run! Ali Khan to Assad Vala.
11.3 - 2 Runs! Ali Khan to Assad Vala.
11.4 - FOUR! Ali Khan to Assad Vala.
11.5 - 1 Run! Ali Khan to Assad Vala.
11.6 - No Run! Ali Khan to Hiri Hiri.
12.1 - No Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
12.2 - 1 Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
12.3 - 1 Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
12.4 - No Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
12.5 - 1 Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
12.6 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
13.1 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
13.2 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
13.3 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
13.4 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
13.5 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
13.6 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
14.1 - 2 Runs! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
14.2 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
14.3 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
14.4 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
14.5 - 1 Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
14.6 - No Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
15.1 - No Run! Jasdeep Singh to Hiri Hiri.
15.2 - No Run! Jasdeep Singh to Hiri Hiri.
15.3 - No Run! Jasdeep Singh to Hiri Hiri.
15.4 - 1 Run! Jasdeep Singh to Hiri Hiri.
15.5 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
15.6 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
16.1 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
16.2 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
16.3 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
16.4 - 1 Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
16.5 - 1 Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
16.6 - No Run! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
17.1 - 1 Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
17.2 - No Run! Jasdeep Singh to Hiri Hiri.
17.3 - No Run! Jasdeep Singh to Hiri Hiri.
17.4 - 1 Run! Jasdeep Singh to Hiri Hiri.
17.5 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
17.6 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
18.1 - Catch OUT! Nisarg Patel to Hiri Hiri.
18.2 - No Run! Nisarg Patel to Charles Amini.
18.3 - 1 Run! Nisarg Patel to Charles Amini.
18.4 - No Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
18.5 - 1 Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
18.6 - No Run! Nisarg Patel to Charles Amini.
19.1 - 1 Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
19.2 - No Run! Jasdeep Singh to Charles Amini.
19.3 - No Run! Jasdeep Singh to Charles Amini.
19.4 - 2 Runs! Jasdeep Singh to Charles Amini.
19.5 - No Run! Jasdeep Singh to Charles Amini.
19.6 - 1 Run! Jasdeep Singh to Charles Amini.
20.1 - 2 Runs! Nisarg Patel to Charles Amini.
20.2 - FOUR! Nisarg Patel to Charles Amini.
20.3 - 1 Run! Nisarg Patel to Charles Amini.
20.4 - 1 Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
20.5 - 2 Runs! Nisarg Patel to Charles Amini.
20.6 - No Run! Nisarg Patel to Charles Amini.
21.1 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
21.2 - 1 Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
21.3 - 4 BYES! Jasdeep Singh to Charles Amini.
21.4 - Run OUT + 1 Run! Jasdeep Singh to Charles Amini.
21.5 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
21.6 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
22.1 - No Run! Gajanand Singh to Riley Hekure.
22.2 - No Run! Gajanand Singh to Riley Hekure.
22.3 - No Run! Gajanand Singh to Riley Hekure.
22.4 - No Run! Gajanand Singh to Riley Hekure.
22.5 - 1 Run! Gajanand Singh to Riley Hekure.
22.6 - 1 Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
23.1 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
23.2 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
23.3 - No Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
23.4 - 1 Run! Jasdeep Singh to Assad Vala.
23.5 - No Run! Jasdeep Singh to Riley Hekure.
23.6 - No Run! Jasdeep Singh to Riley Hekure.
24.1 - No Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
24.2 - 1 Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
24.3 - 1 Run! Gajanand Singh to Riley Hekure.
24.4 - No Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
24.5 - No Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
24.6 - No Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
25.1 - No Run! Jasdeep Singh to Riley Hekure.
25.2 - No Run! Jasdeep Singh to Riley Hekure.
25.3 - No Run! Jasdeep Singh to Riley Hekure.
25.4 - 2 Runs! Jasdeep Singh to Riley Hekure.
25.5 - No Run! Jasdeep Singh to Riley Hekure.
25.6 - 1 Run! Jasdeep Singh to Riley Hekure.
26.1 - No Run! Gajanand Singh to Riley Hekure.
26.2 - No Run! Gajanand Singh to Riley Hekure.
26.3 - 1 Run! Gajanand Singh to Riley Hekure.
26.4 - No Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
26.5 - 1 Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
26.6 - No Run! Gajanand Singh to Riley Hekure.
27.1 - No Run! Saurabh Netravalkar to Assad Vala.
27.2 - FOUR! Saurabh Netravalkar to Assad Vala.
27.3 - 1 WIDE! Saurabh Netravalkar to Assad Vala.
27.3 - 1 Run! Saurabh Netravalkar to Assad Vala.
27.4 - No Run! Saurabh Netravalkar to Riley Hekure.
27.5 - FOUR! Saurabh Netravalkar to Riley Hekure.
27.6 - 1 Run! Saurabh Netravalkar to Riley Hekure.
28.1 - Clean BOWLED! Gajanand Singh to Riley Hekure.
28.2 - No Run! Gajanand Singh to Gaudi Toka.
28.3 - No Run! Gajanand Singh to Gaudi Toka.
28.4 - No Run! Gajanand Singh to Gaudi Toka.
28.5 - No Run! Gajanand Singh to Gaudi Toka.
28.6 - No Run! Gajanand Singh to Gaudi Toka.
29.1 - No Run! Saurabh Netravalkar to Assad Vala.
29.2 - 1 Run! Saurabh Netravalkar to Assad Vala.
29.3 - 1 Run! Saurabh Netravalkar to Gaudi Toka.
29.4 - 1 Run! Saurabh Netravalkar to Assad Vala.
29.5 - No Run! Saurabh Netravalkar to Gaudi Toka.
29.6 - No Run! Saurabh Netravalkar to Gaudi Toka.
30.1 - No Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
30.2 - FOUR! Gajanand Singh to Assad Vala.
30.4 - 1 Run! Gajanand Singh to Gaudi Toka.
30.3 - No Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
30.5 - 1 Run! Gajanand Singh to Gaudi Toka.
30.6 - No Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
31.1 - No Run! Nisarg Patel to Gaudi Toka.
31.2 - No Run! Nisarg Patel to Gaudi Toka.
31.3 - No Run! Nisarg Patel to Gaudi Toka.
31.4 - FOUR! Nisarg Patel to Gaudi Toka.
31.5 - Clean BOWLED! Nisarg Patel to Gaudi Toka.
31.6 - No Run! Nisarg Patel to Chad Soper.
32.1 - 1 Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
32.2 - No Run! Gajanand Singh to Chad Soper.
32.3 - No Run! Gajanand Singh to Chad Soper.
32.4 - No Run! Gajanand Singh to Chad Soper.
32.5 - 1 Run! Gajanand Singh to Chad Soper.
32.6 - No Run! Gajanand Singh to Assad Vala.
33.1 - 1 Run! Nisarg Patel to Chad Soper.
33.2 - No Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
33.3 - 1 Run! Nisarg Patel to Assad Vala.
33.4 - No Run! Nisarg Patel to Chad Soper.
33.5 - 2 Runs! Nisarg Patel to Chad Soper.
33.6 - No Run! Nisarg Patel to Chad Soper.
34.1 - LBW OUT! Gajanand Singh to Assad Vala.
34.2 - 1 Run! Gajanand Singh to Semo Kamea.
34.3 - No Run! Gajanand Singh to Chad Soper.
34.4 - Clean BOWLED! Gajanand Singh to Chad Soper.
34.5 - Catch OUT! Gajanand Singh to John Kariko.
Papua New Guinea
United States of America
Wedstryd-inligting
Papua New Guinea
118/10
United States of America
235/7
Loot:
United States of America , elected to Batting
Skeidsregters:
Wedstryd-status:
United States of America won by 117 runs
Kolfwerk
L
B
4'e
6'e
Tony Ura
15
12
3
0
Kiplin Doriga
3
22
0
0
Sese Bau
4
7
1
0
Assad Vala
42
72
3
0
Hiri Hiri
8
32
0
0
Charles Amini
14
15
1
0
Riley Hekure
11
22
1
0
Gaudi Toka
6
14
1
0
Chad Soper
4
11
0
0
Semo Kamea
*
1
1
0
0
John Kariko
0
1
0
0
Ekstras b 4 p 0 nb 0 lb 5, w 1)
10
Totaal (10 paaltjies, 34.5 boulbeurte)
118/10 (34.5)
Boulwerk
BB
LB
L
P
Saurabh Netravalkar
7
2
19
0
Ali Khan
6
0
31
3
Nisarg Patel
8
0
31
2
Jasdeep Singh
7
1
13
0
Gajanand Singh
6.5
1
15
4
Val van paaltjies
1-23(Tony Ura 3.3 ov)
2-27(Sese Bau 5.4 ov)
3-30(Kiplin Doriga 7.3 ov)
4-55(Hiri Hiri 18.1 ov)
5-77(Charles Amini 21.4 ov)
6-98(Riley Hekure 28.1 ov)
7-111(Gaudi Toka 31.5 ov)
8-117(Assad Vala 34.1 ov)
9-118(Chad Soper 34.4 ov)
10-118(John Kariko 34.5 ov)
Kolfwerk
L
B
4'e
6'e
Steven Taylor
81
133
6
1
Sushant Modani
10
14
1
0
Saiteja Mukkamalla
3
6
0
0
Monank Patel
17
29
0
0
Aaron Jones
65
77
2
3
Gajanand Singh
17
23
0
0
Jasdeep Singh
22
13
4
0
Nosthush Kenjige
*
2
4
0
0
Nisarg Patel
*
5
3
0
0
Saurabh Netravalkar
0
0
0
0
Ali Khan
0
0
0
0
Ekstras b 1 p 0 nb 2 lb 4, w 6)
13
Totaal (7 paaltjies, 50.0 boulbeurte)
235/7 (50.0)
Boulwerk
BB
LB
L
P
Semo Kamea
10
2
32
3
Sese Bau
9
0
64
0
Assad Vala
10
0
34
2
Chad Soper
10
2
34
0
Riley Hekure
8
0
48
1
John Kariko
3
0
18
0
Val van paaltjies
1-26(Sushant Modani 5.6 ov)
2-28(Saiteja Mukkamalla 6.5 ov)
3-69(Monank Patel 17.6 ov)
4-158(Steven Taylor 39.2 ov)
5-197(Aaron Jones 45.1 ov)
6-228(Jasdeep Singh 48.3 ov)
7-229(Gajanand Singh 48.6 ov)